Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 10 квітня 2017р.

№­­­­ 11 від 02 березня 2017р.
Приватне акціонерне товариство „Львівм‘ясомолпроект” повідомляє, що 10 квітня 2017р. о 11:00 год. у м. Львові, в адмінбудинку ПрАТ „Львівм‘ясомолпроект” за адресою пл. Кн. Святослава, 11, к. 4 відбудуться річні загальні збори акціонерів. 
Проект порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря зборів. Проект рішення – обрати Головою зборів Шпака Р.П., секретарем – Зелика В.О.
2. Обрання лічильної комісії.Проект рішення – обрати лічильника Зелика В.О.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.Проект рішення – по всіх питаннях порядку денного проводити відкрите голосування.
4. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2016 р.Проект рішення – затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2016р.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 р. і затвердження розміру дивідендів за 2016 р.Проект рішення – Затвердити розподіл прибутків і збитків Товариства за 2016р. Дивіденди не виплачувати.
6. Розгляд висновку ревізора і прийняття рішень за результатом розгляду.Проект рішення – Затвердити акт ревізора.
7. Створення дочірніх підприємств на базі акціонерного товариства.Проект рішення – дати згоду на створення дочірнього підприємства з своїм статутним фондом і балансом, передати частину активів новоствореному підприємству.
8. Про відчуження майна ПрАТ.Проект рішення – дати згоду на відчуження майна, яке  може не  використовуватися в господарській діяльності Товариства.
9. Про реконструкцію майна, належного ПрАТ.Проект рішення – дати згоду на реконструкцію будинку з надбудовою мансардного поверху.
10. Про заставу майна, належного ПрАТ.Проект рішення – продовжити майнову поруку по кредитних договорах Захарчука Р.П. та Пасєки О.С.
11. Про здійснення значних правочинів.Проект рішення – Делегувати терміном на 1 рік повноваження укладати і підписувати договори, незалежно від суми, на яку укладається договір Директору Товариства Шпаку Р.П.
Реєстрація акціонерів почнеться 0 10-30 год. і триватиме до 11-00 год. Для реєстрації необхідно пред‘явити посвідчення особи.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 4 квітня 2017р.
З документами, необхідними для прийняття рішень, акціонери можуть ознайомитися за адресою м.Львів, пл.Кн.Святослава, 11, к.4 в робочі дні з 9-00 до 18-00 год., а також в день проведення загальних зборів акціонерів.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства Lmmp.com.ua.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні «Відомості НКЦПФР» №42 (2547) 02 березня 2017р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.


Директор ПрАТ „Львівм‘ясомолпроект”                                                    Шпак Р. П.
02.03.2017р.
Основні показники 
фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.).
 


Найменування показника
Період
    Звітний
2016р.
Попередній
2015р.
Усього активів
1536,2
975,9
Основні засоби (залишкова вартість)
431,9
380,5
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
404,0
214,7
Сумарна дебіторська заборгованість
157,3
190,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
354,7
107,9
Нерозділений прибуток
217,9
370,3
Власний капітал
240,7
393,3
Статутний капітал
20,0
20,0
Довгострокові зобов‘язання
-
-
Поточні зобов‘язання
1224,6
526,4
Чистий прибуток (збиток)
(152,4)
114,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)
80000
80000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
20
24
Директор ПрАТ „Львівм‘ясомолпроект”                              Шпак Р. П. Нам довіряють