Регулярна інформація за 2019 рік

Титульний аркуш

 

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Директор

 

 

 

Шпак Роман Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)


 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00452765

4. Місцезнаходження: 79016, Львівська обл., Залiзничний р-н, Львiв, пл. Князя Святослава 11

5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 233-04-94, (032) 233-04-94

6. Адреса електронної пошти: lmmp@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020, Протокол №24

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

lmmp.com.ua

28.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

 

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутня, так як емiтент не приймав участi у створеннi нiяких юридичних осiб.  

-iнформацiя, щодо посади корпоративного секретаря - посада корпотативгого секретаря вiдсутня.

-iнформацiя про рейтингове агенство  - вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не здiйснювало. 

- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших структурних пiдроздiлiв вiдсутня, так як Товариство їх не створювало.

- Судових справ у звiтному 2019 роцi не було.

- Штрафнi санкцiї до емiтента у звiтному перiодi органами державної влади не застосовувались.

- Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - вiдсутння, оскiльки виплати не проводилися.

- iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) вiдсутня

- Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй- вiдсутня.

- Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй- вiдсутня.

-  Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй -вiдсутня.

 - Випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв, забезпечення випуску боргових цiнних паперiв та придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариством не здiйснювалось. Емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта - житлового будiвництва) Товариством не здiйснювалось.

- Iнформацiя про наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру вiдсутня, так як такої пропозицiї та допуску у звiтному перiодi не виникало.

- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня.

- Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчудження таких цiнних паперiв та обмежень права голосу голосуючих акцiй у звiтному перiодi не було.

-Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - вiдсутня.

-Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi-вiдсутня.

-. iнформацiя про дивiденди -вiдсутня, оскiльки пiдприємство дивiденди у 2019р. не нараховувало.

- викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось.

 -iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї- виробництво та реалiзацiя видiв продукцiї -вiдсутня.

-iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї- iнформацiя вiдсутня.

- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - за звiтний перiод емiтент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинiв

 -Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв

- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть 

- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента- вiдсутня.

- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом-вiдсутня.

-iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв- борговi цiннi папери не випускались

- Аудиторський висновок для пiдтвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк не замовлявся.

-iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду- викуп акцiй не проводився.

-iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались

-iнформацiя про випуски, склад, структуру i розмiр iпотечного покриття- iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, так  як iпотечне покриття не проводилось.

-вiдомостi про структуру iпотечного покриття, виникнення iпотечних облiгацiй та прав на iпотечнi активи вiдсутнi, так як iпотечне покриття не проводилось.

- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржнком строкiв сплати чергових платежiв за  кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття- данi вiдсутнi.

-iнфомацiя щодо реєстру iпотечних активiв- iпотечнi активи не випускались.

-основнi вiдомостi про ФОН, про випуски сертифiкатiв ФОН, про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунки чистих активiв ФОН та правила ФОН - вiдсутнi, так як ФОН не створювався.

-звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств

виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (чатини об'єкта) житлового будiвництва)- вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi

-вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутня; 

- iнформацiя про облiгацiї емiтента- вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались.

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"

2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект"

3. Дата проведення державної реєстрації

            11.01.1997

4. Територія (область)

            Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            20000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            26

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            71.11 - дiяльнiсть в сферi архiтектури

            71.12 - дiяльнiсть в сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах

            74.90 - iнша професiйна наукова та технiчна дiяльнiсть

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", МФО 380805

2) IBAN

            UA743808050000000026000333452

3) поточний рахунок

            UA743808050000000026000333452

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            -, МФО -

5) IBAN

            -

6) поточний рахунок

            -

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)

1

2

3

4

5

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв

Серiя АГ №595137

17.05.2011

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

 

Опис

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства не вiдбувалося.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Товариства 24 осiб, середня чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи.

В зв'язку з неповним завантаженням працiвникiв пiдприємства роботою працiвникам виробничих пiдроздiлiв дозволяється працювати неповний робочий тиждень, визначаючи його тривалiсть вiдповiдно до об'ємiв робiт, якi виконуються в даному мiсяцi.

Фонд оплати працi в 2019р становив 1761 тис. грн, що майже на 5,3% бiльше нiж в 2018р.(1673 тис. грн).

Заробiтна плата працiвникiв є основною складовою собiвартостi проектних робiт. З метою збереження квалiфiкованих кадрiв Товариство зацiкавлене у зростаннi розмiру оплати працi, а також пiдвищеннi квалiфiкацiї своїх працiвникiв.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не належить до жодних об'єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом №1 вiд 02.01.2019р.

Ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi здiйснюється вiдповiдно до норм нацiональних П(С)БО.

Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких перевищує один рiк, а вартiсть перевищує 6000 грн. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв (у т.ч. отриманих на умовах фiнансової оренди) згiдно з таким перелiком: будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, машини та обладнання будь-якого призначення, iнструменти, прилади, iнвентар та iншi основнi засоби - прямолiнiйний метод.

Лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв встановлена в розмiрi 0 грн.

Необоротнi матерiальнi активи, вартiсть яких не перевищує 6000грн. вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в розмiрi 100% в мiсяцi його введення в експлуатацiю.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається їх найменування. Оцiнка вибуття запасiв проводиться за методом ФIФО.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство надає послуги з проектування об'єктiв промислового призначення, громадських будiвель та споруд, житлових будинкiв, iнженерних споруд.

Основним напрямком дiяльностi є проектування пiдприємств агропромислового комплексу та переробних пiдприємств харчового напряму, якi на даний час iнтенсивно розвиваються в нашiй країнi.

 Товариство здiйснює проектнi роботи по реконструкцiї пiдприємств, новому будiвництву, капiтальному ремонту, технiчному переоснащенню.

Чистий дохiд Товариства вiд основної дiяльностi за звiтний рiк склав 2337,5 тис.грн. Дiяльнiсть Товариство проводить на територiї України i основними замовниками є ТзОВ "Ясенсвiт",  ТОВ "Iндик Продукт", ТзОВ "Iнкомiнвест", ТзОВ "Кормотех", ТОВ СП "Нива Переяславщини", ТзОВ "Фiднова".

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi

 Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

З метою уникнення фiнансових ризикiв Компанiя використовує полiтику надання послуг за передоплатою.

Стабiльна робота i розвиток пiдприємства залежить вiд iнвестицiйного клiмату в економiцi. Прiоритетом у розвитку може бути спiльна дiяльнiсть з вiтчизняними виробниками обладнання для заходу на ринки iнших країн, так як тiльки з проектними роботами зайти на iноземний ринок важко внаслiдок вiдсутностi вiдповiдних лiцензiй.

     Також основними прiоритетами розвитку є повна автоматизацiя робочих мiсць, перехiд до сучасних програмних комплексiв, що використовуються в проектуваннi i вiдповiдно збiльшення ефективностi роботи.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останнi 5 рокiв вiдчуження активiв Товариства не вiдбувалося. Основними придбаннями Товариства є оргтехнiка. Товариство планає i надалi закупляти та оновлювати оргтехнiку з метою повної автоматизацiї робочих мiсць.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

У складi основних забоiв Товариства є частина адмiнбудiвлi за адресою м.Львiв, пл.Князя Святослава, 11, комп'ютерна та iнша офiсна  технiка. Всi основнi засоби Товариства є власними.

Термiни користування основними засобами встановлюються iндивiдуально комiсiєю на кожен об'єкт основних засобiв i затверджується наказом по пiдприємству. На будiвлi- 25рокiв, на ком'ютери та iншу офiсну технiку вiд 3 до 6 рокiв. Ступiнь використання основних засобiв 45%, ступiнь зносу основних засобiв - 54%. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Всi основнi засоби використовуються належним чином, згiдно iнструкцiї по використанню та умовами технологiчного процесу. Обмежень на використання майна немає.

Використання Товариством власних основних засобiв не несе жодних екологiчних наслiдкiв.

Наразi Товариство не планує капiтального будiвництва чи розширення , лише модернiзацiю та оновлення комп'ютерної технiки.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть Товариства впливають законодавча, полiтична та економiчна нестабiльнiсть, неоднозначнiсть та суперечнiсть певних будiвельних норм. З метою уникнення фiнансових ризикiв Компанiя використовує полiтику надання послуг за передоплатою.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Залучення фiнансових iнвестицiй наразi не передбачається.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного року 5 млн.грн. Товариство очiкує отримати прибуток вiд виконання цих договорiв в сумi 500 тис.грн.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство планує залучати до спiвпрацi нових замовникiв. Також планується перехiд до сучасних програмних комплексiв, що використовуються в проектуваннi i вiдповiдно збiльшення ефективностi роботи

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не проводить дослiджень та розробок

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiя щодо iстотної участi вiдсутня.

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Вищим органом управлiння Товариством є Загальнi збори акцiонерiв. Директор , Заступник директора,Головний бухгалтер

Директор

Заступник директора

Головний бухгалтер

Директор - Шпак Роман Петрович

Заступник директора - Зелик Володимир Осипович

Головний бухгалтер - Кость Христина Iванiвна

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

2

3

4

5

6

7

8

Директор

Шпак Роман Петрович

1979

Вища

13

Приватний підприємець "Шпак", *, Приватний підприємець "Шпак"

14.02.2019, терміном на три роки

Опис:

Повноваження, компетенція та функції органів управління Товариства визначаються внутрішніми положенням.Основне місце роботи ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" - Директор.

 

Окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

 

 

Заступник директора

Зелик Володимир Осипович

1944

Вища

23

ПрАТ "Львівм'ясомолпроект", 2300452765, голова правління

24.04.2011, згідно наказу на невизначений термін

Опис:

Повноваження, компетенція та функції органів управління Товариства визначаються внутрішніми положеннями.Основне місце роботи ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" - Заступник директора. Окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

 

 

Ревізор

Захарчук Руслан Павлович

1978

Вища

13

СП "Белла Віста", *, менеджер

14.02.2019, терміном на три роки

Опис:

Повноваження, компетенція та функції органів управління Товариства визначаються внутрішніми положеннями.Приватний підприємець - менеджер.

 

Окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

 

 

Головний бухгалтер

Кость Христина Іванівна

1986

Вища

11

ДП "Телебойман", *, Бухгалтер

01.06.2016, згідно  наказу на невизначений термін

Опис:

Винагорода (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає.

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Захарчук Руслан Павлович

53,6225

Пасєка Олексiй Степанович

38,68625

Шпак Роман Петрович

7,69125

Усього

100,0001

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Стабiльна робота i розвиток пiдприємства залежить вiд iнвестицiйного клiмату в економiцi. При розвитку промисловостi вiдбувається модернiзацiя та реконструкцiя старих пiдпрємств, будiвництво нових i вiдповiдно є потреба у виконаннi проектних робiт. Основним напрямком при проектуваннi є пiдприємства агропромислового комплексу та переробнi пiдприємства харчового напряму, якi на даний час iнтенсивно розвиваються в нашiй країнi. Прiоритетом у розвитку може бути спiльна дiяльнiсть з вiтчиняними виробниками обладнання для заходу на ринки iнших країн, так як тiльки з проектними роботами зайти на iноземний ринок важко внаслiдок вiдсутностi вiдповiдних лiцензiй.

     Також основними прiоритетами розвитку є повна автоматизацiя робочих мiсць, перехiд до сучачних програмних комплексiв, що використовуютьсi в проектуваннi i вiдповiдно збiльшення ефективностi роботи.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство було засноване згiдно з рiшенням регiонального вiддiлення Фонду державного майна України у Львiвськiй областi №434 вiд 29.02.1996р. шляхом перетворення державної проектної контори "Львiвм'ясомолпроект" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про особливостi приватизацiї в агропромисловому комплексi" №51-93 вiд 17.05.1993р.

 

    Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть товариства вiдповiдно до Законодавства України та за основними видами дiяльностi:

дiяльнiсть в сферi архiтектури 71.11, дiяльнiсть в сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах 71.12, iнша професiйна наукова та технiчна дiяльнiсть 74.90.

      На протязi звiтного перiоду змiн стосовно видiв дiяльностi, а також такi подiї розвитку як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не вiдбувалось.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариством у звiтному роцi не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику, кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. Полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування не проводиться.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi

 Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власного кодексу корпоративного управлiння немає

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

емiтент не вирiшував добровiльно застосовувати iншi кодекси корпоративного управлiння

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не застосовується.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

власного кодексу корпоративного управлiння немає

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

14.02.2019

 

Кворум зборів

61,31375

 

Опис

ПРОТОКОЛ № 23

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ

ПрАТ "ЛЬВIВМ'ЯСОМОЛПРОЕКТ"

м.Львiв                                                                          14.02.2019р.

Дата проведення Загальних зборiв акцiонерiв - 14.02.2019р.

Час проведення Загальних зборiв акцiонерiв - 11-00

Мiсце проведення Загальних зборiв акцiонерiв - м. Львiв, адмiнбудинок ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" за адресою пл. Кн. Святослава, 11, к. 4.

Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв - 10.02.2019р.

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 2 осiб.

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах - 49051 голосiв.

Кворум загальних зборiв - згiдно Протоколу засiдання мандатної комiсiї  №1 вiд 14.02.2019р. , на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi в загальних зборах мандатною комiсiєю зареєстровано акцiонерiв, якi сукупно є власниками 49051 голосуючих акцiй, що вiдповiдає  61,31375%  голосуючих акцiй Товариства.

Порядок денний:

1.         Обрання голови та секретаря зборiв.

2.         Обрання лiчильної комiсiї.

3.         Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.

4.         Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2018 р.

5.         Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2018  р. i затвердження розмiру дивiдендiв за 2018 р.

6.         Розгляд звiту виконавчого органу та прийняття рiшень за наслiдками розгляду.

7.         Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

8.         Розгляд висновку ревiзора i прийняття рiшень за наслiдками розгляду.

9.         Вибори Директора та Ревiзора ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект"

10.       Про вiдчуження майна ПрАТ.

11.       Про обмiн майна належного ПрАТ.

12.       Про реконструкцiю майна, належного ПрАТ.

13.       Про здiйснення значних правочинiв.

14.       Про залучення кредитних коштiв.

15.       Про створення дочiрнiх пiдприємств на базi акцiонерного товариства.

       За повiдомленням мандатної комiсiї, п. Зелика В. О. i п. Кость Х.I., на зборах присутнi акцiонери, якi мають 49051 декларованих голосiв, що складає 61,31375% вiд загальної кiлькостi голосiв.

Реєстр власникiв ЦП для реєстрацiї на загальних зборах прикладається.

На збори запрошено Заступника директора п. Зелика В.О. i Головного бухгалтера п. Кость Х.I.

          Голова мандатної комiсiї Зелик В.О. повiдомив про наявнiсть кворуму i запропонував вiдкрити збори.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню № 1 порядку денного:  Акцiонер п. Р. Захарчук запропонував обрати робочу президiю в складi 2 осiб, персонально: п. Р. Шпак - Голова зборiв,  п. В. Зелик - секретар.

Iнших пропозицiй не поступило.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню № 2 порядку денного: Акцiонер п. Р.Захарчук запропонував для проведення голосування обрати лiчильника, персонально п. В. Зелика.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню № 3 порядку денного: Слухали Голову зборiв п. Р.П. Шпака. Вiн запропонував по всiх питаннях порядку денного проводити вiдкрите голосування: для позитивного голосування акцiонер пiдiймає карточку з кiлькiстю декларованих голосiв. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв, крiм внесення змiн до Статуту, де рiшення приймається ? голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню № 4 виступив Директор Шпак Р.П. Вiн ознайомив присутнiх з результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ за 2018р.

Найважливiшi данi: дохiд - 2737,8  тис.грн.

витрати - 2670,2  тис.грн.

прибуток - 67,6 тис.грн.

 

Детально статтi доходiв i витрат вiдображено  в довiдцi, яка прикладається до протоколу. Баланс товариства вiдображений у рiчному звiтi, який надавався для ознайомлення акцiонерам.

Заборгованостей по зарплатi в товариствi не має.

Гол. бухгалтер доповнила звiт Директора.

В обговореннi звiту виступили п. Захарчук Р. П., п.Зелик В.О.

Директор i Гол. бухгалтер вiдповiли на запитання учасникiв зборiв.

Акцiонер Захарчук Р.П. запропонував затвердити рiчний звiт i баланс товариства за 2018 р., а роботу керiвництва визнати задовiльною.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню №5 виступив Директор Шпак Р.П. i запропонував отриманий прибуток спрямувати на розвиток виробництва.  Дивiденти не виплачувати.

        Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню № 6 виступив Директор Шпак Р.П. Вiн зачитав Звiт виконавчого органу  щодо дiяльностi товариства в 2018р. В обговореннi звiту виступили п. Захарчук  Р. П. В результатi обговорення вирiшили затвердити звiт виконавчого органу.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню № 7 виступив Головний бухгалтер Кость Х.I. Вона зазначила що вiдповiдно до змiн внесених до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" Товариство не зобов'язане проводити аудит фiнансової звiтностi за 2018р.  По цьому питаннi виступив також Р. П.Шпак i запропонував аудит фiнансової звiтностi за 2018р. не проводити.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню № 8 виступив Ревiзор Захарчук  Р. П. та зачитав Висновок ревiзора щодо дiяльностi товариства в 2018р. Порушень фiнансової дисциплiни не виявлено.

Головний бухгалтер Кость Х. I. запропонувала затвердити Висновок Ревiзора щодо дiяльностi товариства в 2018р.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню № 9 виступив акцiонер Захарчук  Р.П. i запропонував продовжити виконання повноважень п. Шпаком Р.П. на посадi Директора ще на 3 роки. Iнших пропозицiй не поступало.

Акцiонер Шпак Р.П. виступив i запропонував продовжити виконання повноважень  п. Захарчуком Р. П. на посадi Ревiзора ще на 3 роки. Iнших пропозицiй не поступало.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню № 10 виступив п. Р. Захарчук i запропонував переглянути склад основних засобiв ПрАТ, оцiнити i реалiзувати те майно, яке не може використовуватися в подальшому у господарськiй дiяльностi. Також виступив Шпак Р.П. i запропонував  дати згоду на вiдчуження майна , яке належить Товариству, а саме цiлої або частини адмiнбудiвлi А-2 за адресою м. Львiв, пл. Кн. Святолова, 11. Продаж  майна здiйснити вiдповiдно оцiнки вартостi проведоної експертною  органiзацiєю.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню № 11 виступив п. Р.Захарчук i запропонував дати згоду на укладення договору мiни (обмiну) майна , яке належить Товариству, а саме адмiнбудiвлi А-2 за адресою м. Львiв, пл. Кн. Святослава, 11 на частину земельної дiлянки за адресою Львiвська обл, смт. Схiдниця, вул. Шевченка, 118 кадастровий номер 4610345400:01:016:0096 та житловий будинок (спiльна часткова власнiсть) за адресою м. Борислав, смт. Схiдниця, вул. Шевченка 118, Львiвської обл. та частину комплексу нежитлових будiвель (цiлiсний майновий комплекс) за адресою м. Борислав, смт. Схiдниця, вул. Шевченка, 118А.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню № 12 виступив п. Р.Шпак i сказав, що треба дати згоду Зборiв на проведення реконструкцiї будинку з надбудовою мансардного поверху. При цьому потрiбно врахувати можливiсть залучення кредитних коштiв, дати згоду на взяття кредиту в банку.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню № 13 виступи Захарчук Р.П.  i запропонував зборам попередньо схвалити i делегувати термiном на 1 рiк повноваження укладати i пiдписувати договора з замовниками на створення-науково-технiчної продукцiї, з постачальниками товарiв, робiт i послуг, пiдрядниками, а також укладати депозитнi договори з граничною вартiстю по кожному договору 6000000  грн. (шiсть мiльйонiв грн.) не враховуючи ПДВ, Директору Товариства Шпаку Роману Петровичу.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню № 14 виступив акцiонер Захарчук Р.П. i запропонував зборам дати згоду на залучення кредитних коштiв для здiйснення господарської дiяльностi Товариства у сумi, що не перевищує 2500000  грн. (два мiльйони п'ятсот тис. грн.) не враховуючи ПДВ.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

По питанню № 15 виступив акцiонер Шпак Р.П. i запропонував зборам дати згоду на створення дочiрнього пiдприємства на базi акцiонерного товариства.

Голосували: "за" - 49051 голосiв

                      "проти"-немає

                      "утримались"- немає.

                      Рiшення прийнято.

Голова Зборiв оголосив: повiстка дня вичерпана.

Збори оголошено закритими.

Голова зборiв                                                 Шпак Р. П.

Секретар зборiв                                             Зелик В. О.

 
       

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

Iншi данi вiдсутнi

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

Iншi данi вiдсутнi

       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

У звiтному роцi позачерговi збори не скликасись

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

 

 

X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

У звiтному роцi позачерговi збори  не скликалися

Інше (зазначити)

У звiтному роцi позачерговi збори не скликалися

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Рiчнi (черговi) загальнi збори були успiшно проведенi згiдно чинного законодавства України у дату скликання 14.02.2019р.

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У звiтному роцi Товариством позачерговi збори не скликалися

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Наглядова рада не обиралася.

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

Наглядова рада не обиралась. Комiтети не створювались, оцiнка роботи комiтетiв не проводилася

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Наглядова рада не обиралася. Комiтети не створювались, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Наглядова рада не обиралася. Комiтети не створювались, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

д/в

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

Наглядова рада не обиралася

X

 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

Наглядова радане обиралася

       

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

вiдсутня р/рада

       

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Директор - Шпак Роман Петрович

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Директор.

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв.

Директор обирається Загальними зборами товариства на 3 роки, пiдзвiтний Загальним зборам, органiзовує виконання його рiшень та ведення протоколiв. Питання повноважень , умов дiяльностi та матерiально забезпечення Директора визначаються в контрактi, що укладається з ним Загальними зборами Товариства.

Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в т.ч. представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд його iменi, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Директор серед iншого займається питаннями соцiального розвитку, в т.ч.:

            полiпшення умов працi i здоров'я, гарантiї обов'язкового медичного страхуування членiв трудового колективу;

            забезпечення нешкiдливих та безпечних умов працi, несе вiдповiдальнiсть в установленому законодавством порядку за шкоду, заподiяну здоров'ю та працездатностi працiвникiв у процесi виробництва;

            полiпшення умов працi та побуту жiнок, пiдлiткiв, забезпечуючи їх роботою переважно в денний час iз скороченим робочим днем. Жiнок, якi мають малолiтнiх дiтей, вагiтних жiнок зобов'язаний переводити на легшу роботу з нешкiдливими умовами працi та надавати iншi пiльги, передбаченi  законодавством;

            самостiйне встановлення для своїх працiвникiв додаткової вiдпустки, скорочений робочий день та iншi пiльги, а також заохочувати працiвникiв пiдприємств та устонов, якi обслуговують трудовий колектив, але не входять до його складу (в межах чинного законодавства та Статуту);

            забезпечення додатковою пенсiєю незалежно вiд розмiрiв державної пенсiї працiвника Товаритсва, який став iнвалiдом внаслiдок нещасного випадку або професiйного захворювання;

            у разi смертi працiвника Товариства при виконаннi ним службових обов'язкiв добровiльно, або на пiдставi рiшення суду забезпечувати сiм'ю працiвника допомогою вiдповiдно до чинного законодавства України;

Директор вiдповiдальний за захист працiвникiв як у мирний, так i воєнний час, зобов'язується вiд iменi Товариства фiнансувати усi заходи цивiльної охорони, надавати працiвникам сховище, забезпечувати їх iндивiдуальними засобами захисту, планувати i бути готовим до евакозаходiв, пiдтримувати їх у постiйнiй готовностi до практичних дiй, а також до виконання заходiв цивiльної оборони.

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

д/в

 

Оцінка роботи виконавчого органу

д/в

 

Примітки

Наглядова рада не обиралася

Директор

Заступник директора

Ревiзор

Головний бухгалтер

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Дiюча у Товариствi система контролю за  фiнансово-господарською дiяльнiстю та управлiння ризиками емiтента сприяє збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства, забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв, пiдтриманню прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв, запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок, забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування Товариства.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється як через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми внутрiшнього контролю, зокрема в Товариствi передбачено Ревiзора.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

ні

так

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Статут Товариства

       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

 

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Інше (зазначити)

Аудиторська перевiрка не проводилася

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

Iншi данi вiдсутнi

       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Шпак Роман Петрович

2897203033

7,69125

2

Пасека Олексiй Степанович

2804904878

38,68625

3

Захарчук Руслан Павлович

2858202190

53,6225

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

80 000

30 949

Власники цiнних паперiв, якi не уклали договору з депозитарною установою .

Власники цiнних паперiв, якi не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згiдно пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутнiми та зареєстрованими на загальних зборах пiсля 11.10.2014 року без видачi бюлетеня для голосування.

Iншi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi.

11.10.2014

Опис

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Директор.  Порядок призначення та звiльнення директора Товариства здiйснюється Загальними зборами у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Директор обирається Загальними Зборами товариства термiном на 3 роки З директором укладається трудовий договiр (контракт), у якому визначаються питання щодо повноважень, умов працi i матерiального забезпечення директора. Такий трудовий договiр (контракт) вiд iменi Товариства укладається особою, уповноваженою на це Загальними зборами. Повноваження директора можуть бути припиненi за рiшенням Загальних зборiв. У разi вiдсторонення директора вiд виконання його повноважень за рiшенням Загальних зборiв, Загальнi збори обирають особу, яка тимчасово буде здiйснювати повноваження директора до призначення iншого директора.

Будь-якi винагороди або компенсацiї (крiм компенсацiй за невикористану вiдпустку та в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України), якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi.

Ревiзор. Порядок призначення та звiльнення ревiзора Товариства здiйснюється Загальними зборами у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Ревiзор обирається з числа акцiонерiв Товариства термiном на 3 роки. Повноваження ревiзора можуть бути припиненi за рiшенням Загальних зборiв. У разi вiдсторонення ревiзора вiд виконання його повноважень за рiшенням Загальних зборiв, Загальнi збори призначають iншого ревiзора.

Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Директор. Питання повноважень , умов дiяльностi та матерiально забезпечення Директора визначаються в контрактi, що укладається з ним Загальними зборами Товариства.

Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в т.ч. представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд його iменi, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Директор серед iншого займається питаннями соцiального розвитку, в т.ч.:

            полiпшення умов працi i здоров'я, гарантiї обов'язкового медичного страхуування членiв трудового колективу;

            забезпечення нешкiдливих та безпечних умов працi, несе вiдповiдальнiсть в установленому законодавством порядку за шкоду, заподiяну здоров'ю та працездатностi працiвникiв у процесi виробництва;

            полiпшення умов працi та побуту жiнок, пiдлiткiв, забезпечуючи їх роботою переважно в денний час iз скороченим робочим днем. Жiнок, якi мають малолiтнiх дiтей, вагiтних жiнок зобов'язаний переводити на легшу роботу з нешкiдливими умовами працi та надавати iншi пiльги, передбаченi  законодавством;

            самостiйне встановлення для своїх працiвникiв додаткової вiдпустки, скорочений робочий день та iншi пiльги, а також заохочувати працiвникiв пiдприємств та устонов, якi обслуговують трудовий колектив, але не входять до його складу (в межах чинного законодавства та Статуту);

            забезпечення додатковою пенсiєю незалежно вiд розмiрiв державної пенсiї працiвника Товаритсва, який став iнвалiдом внаслiдок нещасного випадку або професiйного захворювання;

            у разi смертi працiвника Товариства при виконаннi ним службових обов'язкiв добровiльно, або на пiдставi рiшення суду забезпечувати сiм'ю працiвника допомогою вiдповiдно до чинного законодавства України;

Директор вiдповiдальний за захист працiвникiв як у мирний, так i воєнний час, зобов'язується вiд iменi Товариства фiнансувати усi заходи цивiльної охорони, надавати працiвникам сховище, забезпечувати їх iндивiдуальними засобами захисту, планувати i бути готовим до евакозаходiв, пiдтримувати їх у постiйнiй готовностi до практичних дiй, а також до виконання заходiв цивiльної оборони.

 

Ревiзор. Повноваження ревiзора визначаються Статутом Товариства. Ревiзор пiдзвiтний лише Загальним зборам. Ревiзор має право залучати до своєї роботи експертiв та аудиторськi органiзацiї. Матерiали перевiрок Ревiзор подає Загальним зборам Товариства.

Ревiзор складає висновки на основi рiчних звiтiв та балансiв. Без перевiрки Ревiзора Загальнi збори не можуть затверджувати баланс. Ревiзор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства чи виявлено зловживання, вчиненi посадовими особами.

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

КЕРIВНИЦТВУ

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО

 ТОВАРИСТВА

 "ЛЬВIВМ'ЯСОМОЛПРОЕКТ",

НКЦПФР

 

 

ЗВIТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI 

 

Iнформацiя про предмет завдання 

 

       Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВIВМ'ЯСОМОЛПРОЕКТ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00452765, мiсцезнаходження: Україна, м. Львiв, пл.. Князя Святослава, 11А, далi - Товариство) станом на 31 грудня 2019року, складеного у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV) та внутрiшнiм документам Товариства, якi регулюють систему корпоративного управлiння, систему внутрiшнього контролю та систему управлiння ризиками.

Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту  про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2019 року.

 

Предметом перевiрки щодо надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння є документи та вiдомостi, що розкривають або пiдтверджують iнформацiю: 

опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; повноваження посадових осiб емiтента.

 

Застосовнi критерiї

Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV

Закон України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI.

 

Властивi обмеження

Ми звертаємо увагу, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його полiтик та процедур.

 

Конкретна мета

Цей незалежний звiт з надання об?рунтованої впевненостi може бути включений до звiту керiвництва в складi рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається Товариством на фондовому ринку вiдповiдно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для iнших цiлей.

 

Вiдносна вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння станом на 31 грудня 2019 року, складеного вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для забезпечення розкриття iнформацiї, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдносна вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння Товариства, складеного станом на 31 грудня 2019 року вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV на основi отриманих нами доказiв.

Ми виконали наше завдання з надання впевненостi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Цей стандарт вимагає вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатнiх i прийнятних доказiв для того, щоб надати висновок, призначений пiдвищити ступiнь довiри користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона, щодо iнформацiї емiтента з корпоративного управлiння за вiдповiдними критерiями.

Ми отримали розумiння предмета перевiрки та iнших обставин завдання, в мiрi, достатнiй для можливостi iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у вiдповiдь на оцiненi ризики i достатньої впевненостi на пiдтримку свого висновку.

Отримуючи розумiння предмета завдання та iнших обставин завдання ми також отримали розумiння внутрiшнього контролю за пiдготовкою iнформацiї з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцiнку конструкцiї тих заходiв контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання вiдповiдних процедур на додаток до запиту персоналу, який вiдповiдає за iнформацiю з предмета завдання.

На основi свого розумiння ми iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, розробили й виконали процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики та отримали достатню впевненiсть на пiдтримку свого висновку. Наша оцiнка ризикiв суттєвого викривлення включає очiкування, що заходи контролю працюють ефективно. Крiм будь-яких iнших процедур щодо iнформацiї з предмета завдання, доречних за обставин завдання, нашi процедури включали отримання достатнiх та прийнятних доказiв стосовно операцiйної ефективностi заходiв контролю за iнформацiєю з предмета завдання.

 

Застосовнi вимоги контролю якостi

Наша аудиторська фiрма ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ" дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог чинного законодавства.

 

Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.

 

Перегляд виконаної роботи 

Виконана робота включала оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв.

Перевiрка вiдповiдностi iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння та пiдтверджувальної iнформацiї, отриманої iз документiв, наданих Товариством, вiдповiдей керiвництва Товариства на запити, даних iз вiдкритих джерел, тощо, проведена шляхом спiвставлення (порiвняння) iнформацiї звiту про корпоративне управлiння та iнформацiї отриманої аудиторами iз рiзних джерел.

В ходi перевiрки  були використанi данi iз наступних джерел:

- статут Товариства, затверджений рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства вiд              21.03.2011 року.

- протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведених в 2019 роцi;

- перелiк акцiонерiв Товариства станом на 31.12.2019 року;

- вiдповiдi на запити вiд практикуючого фахiвця;

- письмовi запевнення вiд Товариства;

- загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв https://smida.gov.ua/db/participant/00452765;

-єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та формувань https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/;

- iнформацiя про бiзнес партнера https://sfs.gov.ua/businesspartner;

        - сторiнка  ПрАТ "ЛЬВIВМ'ЯСОМОЛПРОЕКТ" в мережi iнтернет : https://lmmp.bfg.lviv.ua

 

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказiв стосовно iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився датою 31 грудня 2019 року. Вибiр процедур залежав вiд нашого судження, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень iнформацiї внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання звiту про корпоративне управлiння i документiв з метою розробки процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства.

 

Висновок практикуючого фахiвця

 

На нашу думку iнформацiя з предмету завдання, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах на основi критерiїв Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI.

 

Пояснювальний параграф

Вiдповiдно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цiєї iнформацiї.

 

 

Практикуючий фахiвець              _____________________________    Сороколат Н.Г.                                                                                                    

(№ реєстрацiї у реєстрi аудиторiв 100366)

 

 

 

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ

 

Результати виконання завдання з метою надання впевненостi щодо корпоративного управлiння дають можливiсть сформулювати судження щодо:

"          вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту;

"          вiдповiдностi вiдображення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння.

 

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку вiд здiйснення господарської дiяльностi для задоволення iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв Товариства у вiдповiдностi i на умовах, визначених чинним законодавством України i статутом Товариства.

Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори, Директор  Товариства (Виконавчий орган), Ревiзор.

Для досягнення мети Товариства його органи здiйснюють управлiння таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цiлому, так i реалiзацiю права кожного акцiонера на отримання частини прибутку (дивiдендiв) Товариства. Поряд з цим, Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до правил дiлової етики та враховує iнтереси суспiльства в цiлому.

Система корпоративного управлiння в Товариствi забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв, а також рiвне ставлення до всiх акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якими вiн володiє, та iнших факторiв.

 

У корпоративнiй структурi Товариства наявнi: Загальнi збори акцiонерiв, якi виконують повноваження вiдсутньої Наглядової ради, квалiфiкований директор, ревiзор, який виконує контроль за фiнансовим станом Товариства та дiяльнiстю директора,  рацiональний i чiткий розподiл повноважень мiж ними, а також належна система пiдзвiтностi та контролю. Система корпоративного управлiння створює необхiднi умови для своєчасного обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж Загальними зборами акцiонерiв та директором. Органи Товариства та їх посадовi особи дiють на основi усiєї необхiдної iнформацiї, сумлiнно, добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства та його акцiонерiв.

 

Станом на 31 грудня 2019р Товариство мало наступних акцiонерiв:

1.         Захарчук Руслан Павлович    -           53,6225 % ;

2.         Пасєка Олексiй Степанович  -          38,6863 % ;

3.         Шпак Роман Петрович           -            7,6912 %                                                                        

 

         Вiдповiдно до ст.. 51 п.2 Закону України "Про акцiонернi товариства" з кiлькiстю акцiонерiв до 10, створення наглядової ради не є обов'язковим. У приватному акцiонерному товариствi у разi вiдсутностi наглядової ради її повноваження здiйснюється загальними зборами.

         Вiдповiдно до чинної редакцiї  статуту Товариства, Загальнi збори є вищим органом управлiння, який може вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та чинним законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та реагує дiяльнiсть директора.

Вiдповiдно до чинної редакцiї статуту Товариства,  директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю .

 

Дiюча у Товариствi система контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю сприяє збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства, забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв, пiдтриманню прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв, запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок, забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування Товариства.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється як через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми внутрiшнього контролю, зокрема в Товариствi передбачено Ревiзора.

 

Кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався.

Товариство не приймало рiшення про добровiльне застосування кодексiв корпоративного управлiння фондової бiржi, будь-яких об'єднань юридичних осiб або будь-яких iнших кодексiв корпоративного управлiння.

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi чинним законодавством України вимоги.

Ми перевiрили iнформацiю, подану в звiтi про корпоративне управлiння щодо застосування кодексу корпоративного управлiння. Вимоги Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються.

 

Ми перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на загальних зборах рiшень, якi вiдображенi у звiтi про корпоративне управлiння. Iнформацiя розкрита повнiстю з дотриманням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV.

 

Товариство розкриває iнформацiю про iстотнi фактори ризику, якi можуть вплинути на фiнансовий стан та результати господарської дiяльностi Товариства в майбутньому i якi можна з достатньою мiрою впевненостi спрогнозувати, про наявну в Товариствi систему управлiння такими ризиками, а також про основнi характеристики системи внутрiшнього контролю. Керiвництво Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену iнформацiю щодо основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства.

 

Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2019 року.

 

Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2019 року.

 

Порядок призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб емiтента, який вiдображений у звiтi про корпоративне управлiння, визначено статутом Товариства, затвердженим рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства вiд 21.03.2011 року. На нашу думку, цей порядок в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб Товариства.

 

Повноваження посадових осiб, якi зазначенi у звiтi про корпоративне управлiння, визначенi статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осiб Товариства в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та iншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осiб Товариства необхiдними можливостями для здiйснення ними своїх функцiй.

 

Основнi вiдомостi про практикуючого фахiвця(аудиторську фiрму)

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит"

Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 37153128

ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ" включене до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi у роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" за № 4374

 

 

Мiсцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, 10-Б

Фактичне мiсце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, 10-Б; тел. (044) 222 69 41.

 

 

 Директор ТОВ "Емкон-Аудит"   _____________________________    Сороколат Н.Г.    

 

(Сертифiкат аудитора №006683)

 

 

Дата складання звiту                              "06" квiтня 2020 року

2-69-41

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Емiтент не являється фiнансовою установою

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Захарчук Руслан Павлович

42 898

53,6225

42 898

0

Пасека Олексiй Степанович

30 949

38,68625

30 949

0

Шпак Роман Петрович

6 153

7,69125

6 153

0

Усього

80 000

100

80 000

0

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiя проста бездокументарна iменна

80 000

0,25

Емiтент випустив простi iменнi акцiї, iнших цiнних паперiв не випускав.

Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам , власника простих iменних акцiй, Товариством не випускались.

Акцiонери Товариства мають право: брати участь в управлiннi Товариством; одержувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.

Акцiонер має право вiльно розпоряджатися належними йому акцiями Товариства, зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та (або) отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або Товариства; брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частину (дивiденди); на переважне придбання додатково випущених Товариством акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства на дату прийняття рiшення про випуск акцiй;вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або частини належних йому акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства;отримання в разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства;реалiзовувати iншi права, встановленi Статутом та законом. Акцiонери Товариства зобов'язанi:додержуватися Статуту та виконувати рiшення органiв управлiння Товариством; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими Статутом; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; нести iншi обов'язки, встановленi Статутом та законом.

вiдсутня

Примітки:

 XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.01.2011

05/13/1/11

Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA 4000113153

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

80 000

20 000

100

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй Товариства.

Цiннi папери до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку.

 

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Шпак Роман Петрович

6 153

7,69125

6 153

0

Захарчук Руслан Павлович

42 898

53,6225

42 898

0

Усього

49 051

61,31375

49 051

0

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

499

569,5

0

0

499

569,5

  будівлі та споруди

245,3

228,5

0

0

245,3

228,5

  машини та обладнання

253,1

341

0

0

253,1

341

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

0,6

0

0

0

0,6

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

499

569,5

0

0

499

569,5

Опис

Термiни користування основними засобами встановлюються iндивiдуально комiсiєю на кожен об'єкт основних засобiв i затверджується наказом по пiдприємству. На будiвлi- 25рокiв, на ком'ютери та iншу офiсну технiку вiд 3 до 6 рокiв. Ступiнь використання основних засобiв 45%, ступiнь зносу основних засобiв - 55%. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Всi основнi засоби використовуються належним чином, згiдно iнструкцiї по використанню та умовами технологiчного процесу. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду  -1256,3 тис. грн.,  залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду складає - 569,5  тис.грн., сумма нарахованого зносу - 686,8 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленнi їх зносом та вибуттям з однiєї сторони та придбанням оргтехнiки з iншої сторони. Обмежень на використання майна немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

169,1

130

Статутний капітал (тис.грн)

20

20

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

20

20

Опис

Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 149,1 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 149,1 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

       

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

82,3

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

2 715,5

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

2 797,8

X

X

Опис

Облiк та оцiнка зобов'язань ведеться вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №11 "Зобов'язання" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20, iз усiма змiнами i доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000 р. № 85/4306..

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство  "Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, / р-н, м. Київ,, вул.Тропiнiна, буд.7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.1900

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 591-04-04

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю.

Опис

Основнi послуги НДУ:вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтентiв; зарахування цiнних паперiв на рахунки емiтентiв унаслiдок депонування глобального/тимчасового глобального сертифiкату випуску, зареєстрованого в бездокументарнiй формi; вiдкриття рахунку у цiнних паперах та проведення облiкових операцiй для емiтентiв, що перебувають на стадiї створення;  вiдкриття рахунку у цiнних паперах емiтенту для облiку викуплених знерухомлених цiнних паперiв власного випуску; обслуговування операцiй розмiщення цiнних паперiв на рахунки власникiв; обслуговування бiржового розмiщення цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi;  вiдображення операцiй викупу емiтентом власних цiнних паперiв;  вiдображення обiгу цiнних паперiв емiтента на вторинному ринку; нарахування та виплати емiтентом доходiв за випущеними ним цiнними паперами; проведення корпоративних операцiй з випуском цiнних паперiв емiтента (операцiї, пов'язанi зi змiною розмiру статутного фонду, дробленням, консолiдацiєю та операцiї, пов'язанi з реорганiзацiєю, анулюванням випуску або його частини тощо); бслуговування операцiй щодо переведення випущених емiтентом у документарнiй формi акцiй на пред'явника в iменнi акцiї (конвертацiя); формування зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв (в електронному та паперовому виглядi) - розпорядження.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Балтiк Фiнанс Груп"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

36797165

Місцезнаходження

79035, Україна, Львівська обл., р-н, м.Львiв, вул.Зелена, 131

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АЕ №263312

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.09.2013

Міжміський код та телефон

(032)  295-70-56

Факс

(032)  295-70-56

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.

Опис

Мiж депозитарною установою та емiтентом укладено Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕМКОН-АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

37153128

Місцезнаходження

03057, Україна, р-н, м.Київ,, вул. Євгенiї Мiрошниченко, 10-Б

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№4374

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.09.2010

Міжміський код та телефон

(044) 222-69-41.

Факс

(044) 222-69-41.

Вид діяльності

Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi

Опис

Номер та дата договору на здiйснення завдання з надання впевненостi №КУ-032 вiд 02.03.2020р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Державна установа <Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України>

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150, Україна, * р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi

Опис

Державна установа <Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України>, яка внесена до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку (реєстрацiйний номер:№ DR/00001/APA, №DR/00002/ARM, дата включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку: 18.02.2019 р), надає емiтенту послуги з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, а також послуги з подання звiтностi (iнформацiї) до НКЦПФР.

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2020.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"

за ЄДРПОУ

00452765

Територія

Львівська область, Залiзничний р-н

за КОАТУУ

4610136300

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Діяльність у сфері архітектури

за КВЕД

71.11

Середня кількість працівників, осіб: 26

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 79016, Львівська обл., Залiзничний р-н, Львiв, пл. Князя Святослава 11, (032) 233-04-94

 

1. Баланс

на 31.12.2019 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

499

569,5

    первісна вартість

1011

1179,1

1441,4

    знос

1012

(680,1)

(871,9)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

499

569,5

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

852,8

1226,1

    у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

108,8

189,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

87,7

58,6

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

147,4

471,2

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

278,8

451,7

Усього за розділом II

1195

1475,5

2397,4

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

1974,5

2966,9

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

20

20

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

3

3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

107

146,1

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

130

169,1

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

31

0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

4,6

4,6

    розрахунками з бюджетом

1620

135,1

82,3

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

0

0

    розрахунками з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

1673,8

2710,9

Усього за розділом III

1695

1813,5

2797,8

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

1974,5

2966,9

Примітки: Принципи вiдображення активiв Товариства у фiнансовiй звiтностi, їх класифiкацiя та оцiнки у бухгалтерському облiку вiдповiдають вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.

Форма №2-м

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2337,5

2705,3

Інші операційні доходи

2120

30

32,2

Інші доходи

2240

0

0,3

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

2367,5

2737,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1686)

(2116)

Інші операційні витрати

2180

(642,4)

(554,2)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(2328,4)

(2670,2)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

39,1

67,6

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

39,1

67,6

           

Примітки: Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв)- це дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за вирахуванням вiдповiдних податкiв, зборiв, знижок тощо.

 

Керівник                                            Шпак Роман Петрович

 

Головний бухгалтер                         Кость Христина Iванiвна

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципiв облiкової полiтики Товариства, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням вимог МСФЗ i МСБО, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан , прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: -Товариство не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв подається без пiдтвердження рiчного балансу i звiтностi Емiтента аудитором.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

14.02.2019

14.02.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітентаНам довіряють