Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства (від 6 березня 2020 року)

№ 5 від 06 березня 2020р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМ’ЯСОМОЛПРОЕКТ» (надалі – ПрАТ „ЛЬВІВМ‘ЯСОМОЛПРОЕКТ”)
Місцезнаходження товариства: Україна, 79016, м.Львів, пл..Князя Святослава, буд. 11

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство „Львівм‘ясомолпроект” (надалі – ПрАТ „Львівм‘ясомолпроект”, Товариство) повідомляє, що 24 квітня 2020 року. о 11-00 год. у м. Львові, в адмінбудинку ПрАТ „Львівм‘ясомолпроект” за адресою пл. Кн. Святослава, 11, к. 4 відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів почнеться 0 10-30 год. і триватиме до 11-00 год. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства, тобто на 24 годину 20 квітня 2020 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень, акціонери можуть ознайомитися за адресою м.Львів, пл.Кн.Святослава, 11, к.4, в бухгалтерії в робочі дні з 9-00 до 18-00 год., а також в день проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами головний бухгалтер Кость Христина Іванівна.

 

Проект порядку денного:

  1. Обрання голови та секретаря зборів. 

Проект рішення – обрати Головою зборів Шпака Романа Петровича, секретарем – Зелика Володимира Осиповича

  1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення – обрати лічильника Зелика Володимира Осиповича

  1. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення – по всіх питаннях порядку денного проводити відкрите голосування.

  1. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2019 р.

Проект рішення – затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2019 р.

  1. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 р. і затвердження розміру дивідендів за 2019 р.

Проект рішення – отриманий прибуток спрямувати на розвиток виробництва.  Дивіденди не виплачувати.

  1. Розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішень за наслідками розгляду.

Проект рішення – Затвердити звіт виконачого органу та прийняті рішення за наслідками його розгяду.

  1. Розгляд висновку ревізора і прийняття рішень за наслідками розгляду.

Проект рішення – Затвердити висновок ревізора та прийняті рішення за наслідками його розгяду.

  1. Про відчуження майна ПрАТ.

Проект рішення – дати згоду на відчуження майна, яке належить Товариству.

  1. Про реконструкцію майна, належного ПрАТ.

Проект рішення – дати згоду на реконструкцію будинку з надбудовою мансардного поверху.

  1. Про здійснення значних правочинів.

Проект рішення – Делегувати терміном на 1 рік повноваження укладати і підписувати договора з замовниками на створення-науково-технічної продукції, з постачальниками товарів, робіт і послуг, підрядниками, а також укладати депозитні договори з граничною вартістю по кожному договору 6000000  грн. (шість мільйонів грн.) не враховуючи ПДВ, Директору Товариства Шпаку Роману Петровичу.

Про залучення кредитних коштів.
Проект рішення – дати згоду на залучення кредитних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства у сумі, що не перевищує 2500000  грн. (два мільйони п’ятсот тис. грн.) не враховуючи ПДВ.

Про створення дочірніх підприємств на базі акціонерного товариства.
Проект рішення – дати згоду на створення дочірнього підприємства на базі акціонерного товариства.

 

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог попереднього абзацу.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства загальна кількість акцій простих бездокументарних іменних – 80000 шт., голосуючих – 49051 шт.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства Lmmp.com.ua.

         Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

         Довідки за телефоном (032) 233 04 94, 067 673 62 21.

 

 

Директор ПрАТ „Львівм‘ясомолпроект”                                                    Шпак Р. П.

 

 

06.03.2020р.Нам довіряють