Регулярна інформація за 2018 рік

Титульний аркуш

 

 

 

26.04.2019

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

1

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

 

 

Директор

 

 

 

Шпак Роман Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акціонерне товариство "Львівм'ясомолпроект"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

00452765

 

4. Місцезнаходження

 

79016, Львівська, Залiзничний, Львiв, пл. Князя Святослава 11

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(032) 233-04-94, (032) 233-04-94

 

6. Адреса електронної пошти

 

lmmp@ukr.net

 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

 

14.02.2019, рішення загальних зборів акціонерів

 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

 

ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

lmmp.com.ua

 

26.04.2019

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                           

Зміст

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

 

| X |

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

| X |

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

 

7. Судові справи емітента

 

 

8. Штрафні санкції емітента

 

 

9. Опис бізнесу

 

| X |

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

 

| X |

1) інформація про органи управління

 

| X |

2) інформація про посадових осіб емітента

 

| X |

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

| X |

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

| X |

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

 

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

 

| X |

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

 

| X |

2) інформація про розвиток емітента

 

| X |

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

 

| X |

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

| X |

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

| X |

4) звіт про корпоративне управління:

 

| X |

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

| X |

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

| X |

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

| X |

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

 

| X |

інформація про наглядову раду

 

 

інформація про виконавчий орган

 

| X |

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

| X |

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

| X |

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

 

| X |

повноваження посадових осіб емітента

 

| X |

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

 

| X |

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)

 

| X |

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

 

| X |

1) інформація про випуски акцій емітента

 

| X |

2) інформація про облігації емітента

 

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

 

| X |

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

| X |

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

| X |

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

| X |

3) інформація про зобов’язання емітента

 

| X |

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

| X |

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

26. Інформація вчинення значних правочинів

 

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

 

29. Річна фінансова звітність

 

| X |

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

| X |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

 

32. Твердження щодо річної інформації

 

| X |

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

 

41. Основні відомості про ФОН

 

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

 

45. Правила ФОН

 

 

46. Примітки

- відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутня, так як емітент не приймав участі у створенні ніяких юридичних осіб.  
-інформація, щодо посади корпоративного секретаря - посада корпотативгого секретаря відсутня.
-фактiв виникнення особливої iнформацiї у звітному 2018р. емiтента не було.
-інформація про рейтингове агенство  - вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не здiйснювало. 
- Інформація про наявність філіалів або інших структурних підрозділів відсутня, так як Товариство їх не створювало.
- Судових справ у звiтному 2018 роцi не було.
- Штрафнi санкцiї до емiтента у звiтному перiодi органами державної влади не застосовувались.
- Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - відсутння, оскільки виплати не проводилися.
- інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) відсутня
- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій- відсутня.
- Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій- відсутня.
-  Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій -відсутня.
 - Випуск облiгацiй, інших цінних паперів, похідних цінних паперів, забезпечення випуску боргових цінних паперів та придбання власних акцій протягом звітного періоду Товариством не здійснювалось. Емісії цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта - житлового будівництва) Товариством не здійснювалось.
- Інформація про наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня, так як такої пропозиції та допуску у звітному періоді не виникало.
- Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня.
- Обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчудження таких цінних паперів та обмежень права голосу голосуючих акцій у звітному періоді не було.
-Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - відсутня.
-Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі-відсутня.
-. інформація про дивіденди -відсутня, оскільки підприємство дивіденди у 2018р. не нараховувало.
- викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось.
 -інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- виробництво та реалізація видів продукції -відсутня.
-інформація про собівартість реалізованої продукції- інформація відсутня.
- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - за звiтний перiод емiтент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинiв
 -Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв
- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть 
- Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента- відсутня.
- Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом-відсутня.
-інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- боргові цінні папери не випускались
-інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду- викуп акцій не проводився.
-інформація про випуски іпотечних облігацій - вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались
-інформація про випуски, склад, структуру і розмір іпотечного покриття- інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, так  як іпотечне покриття не проводилось.
-відомості про структуру іпотечного покриття, виникнення іпотечних облігацій та прав на іпотечні активи відсутні, так як іпотечне покриття не проводилось.
- інформація про наявність прострочених боржнком строків сплати чергових платежів за  кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття- дані відсутні.
-інфомація щодо реєстру іпотечних активів- іпотечні активи не випускались.
-основні відомості про ФОН, про випуски сертифікатів ФОН, про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунки чистих активів ФОН та правила ФОН - вiдсутні, так як ФОН не створювався.
-звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (чатини об'єкта) житлового будівництва)- вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості
-відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств відсутня; 
- інформація про облігації емітента- вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались.
Товариством скликалися позачергові збори 21.09.2018, які не відбулися в зв'язку із відсутністю кворуму.
ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Приватного акцiонерного товариство "Львівм'ясомолпроект"
 (код за ЄДРПОУ 00452765, далі - товариство, емітент)
Звіт про корпоративне управління підготовлений відповідно до вимог ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів з урахуванням змін внесеними рішенням НКЦПФР  від 04.12.2019 № 854
1.            Зробіть посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:
власного кодексу корпоративного управлiння немає
б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
емітент не вирішував добровільно застосовувати інші кодекси корпоративного управління
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовується.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, обґрунтуйте причини таких дій;
власного кодексу корпоративного управлiння немає

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів*    чергові  позачергові
                Х            
Дата проведення              30.04.2018
Кворум зборів**               61,31375% 
Опис      У звітному році товариством 30 квітня 2018 році були проведені річні загальні збори акціонерів.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 61,31375%  у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.            Обрання голови та секретаря зборів.
2.            Обрання лічильної комісії.
3.            Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4.            Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2017 р.
5.            Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 р. і затвердження розміру дивідендів за 2017 р.
6.            Розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішень за наслідками розгляду.
7.            Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8.            Розгляд висновку ревізора і прийняття рішень за наслідками розгляду.
9.            Про відчуження майна ПрАТ.
10.          Про реконструкцію майна, належного ПрАТ.
11.          Про здійснення значних правочинів.
12.          Про залучення кредитних коштів.
З усіх питань порядку денного були прийняті рішення одноголосно "ЗА" - 49051 голосів.
За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті наступні рішення:

1.            Обрати робочу президію в складі 2 осіб, персонально: п. Р. Шпак - Голова зборів, п.В.Зелик  - секретар.
2.            Для проведення голосування обрати лічильника, персонально п. В. Зелика.
3.            По всіх питаннях порядку денного проводити відкрите голосування: для позитивного голосування акціонер підіймає карточку з кількістю декларованих голосів. Рішення приймається простою більшістю голосів, крім внесення змін до Статуту, де рішення приймається ? голосів акціонерів присутніх на зборах.
4.            Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2017 р., а роботу керівництва визнати задовільною.
5.            У зв'язку з відсутністю в звітному році прибутку дивіденди за 2017р. не виплачувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.
6.            Затвердити звіт виконавчого органу.
7.            Затвердити звіт незалежного аудитора.
8.            Затвердити Висновок Ревізора щодо діяльності товариства в 2017р.
9.            Переглянути склад основних засобів ПрАТ, оцінити і реалізувати те майно, яке не може використовуватися в подальшому у господарській діяльності.
10.          Дати згоду Зборів на проведення реконструкції будинку з надбудовою мансардного поверху. При цьому потрібно врахувати можливість залучення кредитних коштів, дати згоду на взяття кредиту в банку.
11.          Схвалити і делегувати терміном на 1 рік повноваження укладати і підписувати договора з замовниками на створення-науково-технічної продукції, з постачальниками товарів, робіт і послуг, підрядниками, а також укладати депозитні договори з граничною вартістю по кожному договору 5000000  грн. (п'ять мільйонів грн.) не враховуючи ПДВ, Директору Товариства Шпаку Роману Петровичу.
12.          Дати згоду на залучення кредитних коштів для поповнення обігових коштів та здійснення господарської діяльності Товариства у сумі, що не перевищує 1500000  грн. (один мільйон п'ятсот тис. грн.) не враховуючи ПДВ та дати згоду на поруку по кредитних договорах акціонерів Захарчука Р.П. та Пасєки О.С в сумі, що не перевищує 1500000  грн. (один мільйон п'ятсот тис. грн.) не враховуючи ПДВ.

Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили.


____________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
                Так*      Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори       Х            
Акціонери                           Х
Депозитарна установа                   Х
Інше (зазначити)               Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв.
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
                Так*      Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                               Х
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками                    Х
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
                Так*      Ні*
Підняттям карток              Х            
Бюлетенями (таємне голосування)                            Х
Підняттям рук                    Х
Інше (зазначити)               Іншим способом голосування не здійснювалось
 * Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
                Так*      Ні*
Реорганізація                     Х
Додатковий випуск акцій                              Х
Унесення змін до статуту                              Х
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства                           Х
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства                            Х
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради                  Х
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу                              Х
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)                 Х
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                     Х
Інше (зазначити)               Залучення кредитних коштів
____________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
                Так*      Ні*
Наглядова рада                Х
Виконавчий орган            Х            
Ревізійна комісія (ревізор)                              Х
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства             
Інше (зазначити)               Згідно наказу Директора № 6 від 10.08.2018р.
____________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення скликаних, але не проведених чергових загальних зборiв в звiтному роцi не було.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення позачергові загальні збори не проведені у зв'язку з відсутністю кворуму.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)
                Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів           0
Членів наглядової ради - представників акціонерів              0
Членів наглядової ради - незалежних директорів  0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
                Так*      Ні*
З питань аудиту                               Х
З питань призначень                       Х
З винагород                        Х
Інші (зазначити)                Наглядова рада не обиралася. Комiтети не створювались, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.
____________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради 0
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові             Посада Незалежний член
                               Так*      Ні*
Наглядова рада не обиралася                                   
____________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
                Так*      Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                   Х
Знання у сфері фінансів і менеджменту                     Х
Особисті якості (чесність, відповідальність)                            Х
Відсутність конфлікту інтересів                   Х
Граничний вік                    Х
Відсутні будь-які вимоги                Х
Інші (зазначити)                Наглядова рада не обиралася
"              Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
                Так*      Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                     Х
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                        Х
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)                    Х
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                            Х
Інше (зазначити)               Наглядова рада не обиралася
____________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень Наглядова рада не обиралася

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
                Так*      Ні*
Винагорода є фіксованою сумою                               Х
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій                        Х
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                     Х
Члени наглядової ради не отримують винагороди                              Х
Інші (зазначити)                Наглядова рада не обиралася
____________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу           Функціональні обов'язки
Директор             Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
Директор обирається Загальними зборами товариства на 3 роки, підзвітний Загальним зборам, організовує виконання його рішень та ведення протоколів. Питання повноважень , умов діяльності та матеріально забезпечення Директора визначаються в контракті, що укладається з ним Загальними зборами Товариства.
Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в т.ч. представляти його інтереси, вчиняти правочини від його імені, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
Директор серед іншого займається питаннями соціального розвитку, в т.ч.:
                поліпшення умов праці і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхуування членів трудового колективу;
                забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці, несе відповідальність в установленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну здоров'ю та працездатності працівників у процесі виробництва;
                поліпшення умов праці та побуту жінок, підлітків, забезпечуючи їх роботою переважно в денний час із скороченим робочим днем. Жінок, які мають малолітніх дітей, вагітних жінок зобов'язаний переводити на легшу роботу з нешкідливими умовами праці та надавати інші пільги, передбачені  законодавством;
                самостійне встановлення для своїх працівників додаткової відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також заохочувати працівників підприємств та устонов, які обслуговують трудовий колектив, але не входять до його складу (в межах чинного законодавства та Статуту);
                забезпечення додатковою пенсією незалежно від розмірів державної пенсії працівника Товаритсва, який став інвалідом внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання;
                у разі смерті працівника Товариства при виконанні ним службових обов'язків добровільно, або на підставі рішення суду забезпечувати сім'ю працівника допомогою відповідно до чинного законодавства України;
Директор відповідальний за захист працівників як у мирний, так і воєнний час, зобов'язується від імені Товариства фінансувати усі заходи цивільної охорони, надавати працівникам сховище, забезпечувати їх індивідуальними засобами захисту, планувати і бути готовим до евакозаходів, підтримувати їх у постійній готовності до практичних дій, а також до виконання заходів цивільної оборони.

Опис      Директор -Шпак Роман Петрович.
Порядок призначення та звільнення директора Товариства здійснюється Загальними зборами у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Директор обирається Загальними Зборами товариства терміном на 3 роки З директором укладається трудовий договір (контракт), у якому визначаються питання щодо повноважень, умов праці і матеріального забезпечення директора. Такий трудовий договір (контракт) від імені Товариства укладається особою, уповноваженою на це Загальними зборами. Повноваження директора можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів. У разі відсторонення директора від виконання його повноважень за рішенням Загальних зборів, Загальні збори обирають особу, яка тимчасово буде здійснювати повноваження директора до призначення іншого директора.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.
Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України. З метою уникнення фінансових ризиків Компанія використовує політику надання послуг за передоплатою.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю. Для здійснення внутрішнього контролю та проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Ревізор обирається з числа акціонерів Товариства терміном на 3 роки. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які сукупно є власниками  не менше, ніж 10 відсотків акцій.
Ревізор підзвітний лише Загальним зборам. Ревізор має право залучати до своєї роботи експертів та аудиторські організації. Матеріали перевірок Ревізор подає Загальним зборам Товариства.
Ревізор складає висновки на основі річних звітів та балансів. Без перевірки Ревізора Загальні збори не можуть затверджувати баланс.
Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів, якщо виникла загроза інтересам Товариства чи виявлено зловживання, вчинені посадовими особами.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора.

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0  осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

                Загальні збори акціонерів              Наглядова рада Виконавчий орган            Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)         так         ні            ні            ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)     так         ні            так         ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету           так         ні            ні            ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу             так         ні            ні            ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради     ні            ні            ні            ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії    так         ні            ні            ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                так         ні            ні            ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради       ні            ні            ні            ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу         так         ні            ні                ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так         ні            ні            ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій      так         ні            ні            ні
Затвердження зовнішнього аудитора        ні            ні            так         ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів           так         ні            ні            ні
___________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
                Так*      Ні*
Положення про загальні збори акціонерів                               Х
Положення про наглядову раду                  Х
Положення про виконавчий орган                             Х
Положення про посадових осіб акціонерного товариства                 Х
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)                   Х
Положення про акції акціонерного товариства                     Х
Положення про порядок розподілу прибутку                        Х
Інше (зазначити)               Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи.
____________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
Інформація про діяльність акціонерного товариства           Інформація розповсюджується на загальних зборах                Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку    Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві           Копії документів надаються на запит акціонера   Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності             так         так         так         так         так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу       так         так         так         так                так
Інформація про склад органів управління товариства        так         так         так         так         так
Статут та внутрішні документи   так         ні            так         так         ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення            так         ні            так         так         ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства           так         ні            так         так         ні
____________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
                Так*      Ні*
Не проводились взагалі                 Х
Менше ніж раз на рік                      Х
Раз на рік             Х            
Частіше ніж раз на рік                     Х
____________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
                Так*      Ні*
Загальні збори акціонерів                             Х
Наглядова рада                Х
Виконавчий орган            Х            
Інше (зазначити)               Директор
____________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
                Так*      Ні*
З власної ініціативи         Х            
За дорученням загальних зборів                 Х
За дорученням наглядової ради                 Х
За зверненням виконавчого органу                           Х
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів                        Х
Інше (зазначити)               Iншi органи не проводили перевiрки.
____________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
N з/п      Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій            Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)     Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1             Захарчук Руслан Павлович          -              53,6225
2             Пасєка Олексій Степанович         -              38,6863
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями     Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
80000    30949    власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою 
-
Власники цінних паперів, які не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних без видачі бюлетеня для голосування.
Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
Директор.  Порядок призначення та звільнення директора Товариства здійснюється Загальними зборами у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Директор обирається Загальними Зборами товариства терміном на 3 роки З директором укладається трудовий договір (контракт), у якому визначаються питання щодо повноважень, умов праці і матеріального забезпечення директора. Такий трудовий договір (контракт) від імені Товариства укладається особою, уповноваженою на це Загальними зборами. Повноваження директора можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів. У разі відсторонення директора від виконання його повноважень за рішенням Загальних зборів, Загальні збори обирають особу, яка тимчасово буде здійснювати повноваження директора до призначення іншого директора.
Будь-які винагороди або компенсації (крім компенсацій за невикористану відпустку та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України), які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.
Ревізор. Порядок призначення та звільнення ревізора Товариства здійснюється Загальними зборами у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Ревізор обирається з числа акціонерів Товариства терміном на 3 роки. Повноваження ревізора можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів. У разі відсторонення ревізора від виконання його повноважень за рішенням Загальних зборів, Загальні збори призначають іншого ревізора.
Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.
9) повноваження посадових осіб емітента;
Директор. Питання повноважень , умов діяльності та матеріально забезпечення Директора визначаються в контракті, що укладається з ним Загальними зборами Товариства.
Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в т.ч. представляти його інтереси, вчиняти правочини від його імені, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
Директор серед іншого займається питаннями соціального розвитку, в т.ч.:
                поліпшення умов праці і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхуування членів трудового колективу;
                забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці, несе відповідальність в установленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну здоров'ю та працездатності працівників у процесі виробництва;
                поліпшення умов праці та побуту жінок, підлітків, забезпечуючи їх роботою переважно в денний час із скороченим робочим днем. Жінок, які мають малолітніх дітей, вагітних жінок зобов'язаний переводити на легшу роботу з нешкідливими умовами праці та надавати інші пільги, передбачені  законодавством;
                самостійне встановлення для своїх працівників додаткової відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також заохочувати працівників підприємств та устонов, які обслуговують трудовий колектив, але не входять до його складу (в межах чинного законодавства та Статуту);
                забезпечення додатковою пенсією незалежно від розмірів державної пенсії працівника Товаритсва, який став інвалідом внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання;
                у разі смерті працівника Товариства при виконанні ним службових обов'язків добровільно, або на підставі рішення суду забезпечувати сім'ю працівника допомогою відповідно до чинного законодавства України;
Директор відповідальний за захист працівників як у мирний, так і воєнний час, зобов'язується від імені Товариства фінансувати усі заходи цивільної охорони, надавати працівникам сховище, забезпечувати їх індивідуальними засобами захисту, планувати і бути готовим до евакозаходів, підтримувати їх у постійній готовності до практичних дій, а також до виконання заходів цивільної оборони.
Ревізор. Повноваження ревізора визначаються Статутом Товариства. Ревізор підзвітний лише Загальним зборам. Ревізор має право залучати до своєї роботи експертів та аудиторські організації. Матеріали перевірок Ревізор подає Загальним зборам Товариства.
Ревізор складає висновки на основі річних звітів та балансів. Без перевірки Ревізора Загальні збори не можуть затверджувати баланс. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів, якщо виникла загроза інтересам Товариства чи виявлено зловживання, вчинені посадовими особами.
Директор                                                            Шпак Р.П.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Львівм'ясомолпроект"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

1 415 105 0011008553

3. Дата проведення державної реєстрації

11.01.1997

4. Територія (область)*

46000 - Львівська

5. Статутний капітал (грн)

20000,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

25

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

діяльність в сфері архітектури 71.11, діяльність в сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.12, інша професійна наукова та технічна діяльність 74.90

 

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

2600333452

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

     

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)

1

2

3

4

5

Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів

Серія АГ №595137

17.05.2011

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

 

Опис

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

           

18. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Товариства не відбувалося.

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства 25 осіб, середня чисельність працівників, які працюють за сумісництвом - 2 особи.
В зв'язку з неповним завантаженням працівників підприємства роботою працівникам виробничих підрозділів дозволяється працювати неповний робочий тиждень, визначаючи його тривалість відповідно до об'ємів робіт, які виконуються в даному місяці.
Фонд оплати праці в 2018р становив 1673 тис. грн, що майже на 45% більше ніж в 2017р.(1156,5 тис. грн).
Заробітна плата працівників є основною складовою собівартості проектних робіт. З метою збереження кваліфікованих кадрів Товариство зацікавлене у зростанні розміру оплати праці, а також підвищенні кваліфікації своїх працівників.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до жодних об'єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Жодних пропозицій щодо реорганізації підприємства не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика Товариства затверджена Наказом №1 від 02.01.2018р.
Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності здійснюється відповідно до норм національних П(С)БО.
Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких перевищує один рік, а вартість перевищує 6000 грн. Метод нарахування амортизації основних засобів (у т.ч. отриманих на умовах фінансової оренди) згідно з таким переліком: будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання будь-якого призначення, інструменти, прилади, інвентар та інші основні засоби - прямолінійний метод.
Ліквідаційну вартість основних засобів встановлена в розмірі 0 грн.
Необоротні матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6000грн. відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100% в місяці його введення в експлуатацію.
Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається їх найменування. Оцінка вибуття запасів проводиться за методом ФІФО.

 

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство надає послуги з проектування об'єктів промислового призначення, громадських будівель та споруд, житлових будинків, інженерних споруд.
Основним напрямком діяльності є проектування підприємств агропромислового комплексу та переробних підприємств харчового напряму, які на даний час інтенсивно розвиваються в нашій країні.
 Товариство здійснює проектні роботи по реконструкції підприємств, новому будівництву, капітальному ремонту, технічному переоснащенню.
Чистий дохід Товариства від основної діяльності за звітний рік склав 2705,3 тис.грн. Діяльність Товариство проводить на території України і основними замовниками є ТзОВ "Агроль", ТзОВ "Агросмак",  ТОВ "Індик Продукт", ТзОВ "Інкомінвест", ТзОВ "Каргілл Енімал Нутрішн", ТзОВ "Кормотех", ТОВ СП "Нива Переяславщини", ТзОВ "Фармінк", ПрАТ "Тернопільський молокозавод".
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:
ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).
Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.
Ризик втрати ліквідності
 Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент
- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
З метою уникнення фінансових ризиків Компанія використовує політику надання послуг за передоплатою.
Стабільна робота і розвиток підприємства залежить від інвестиційного клімату в економіці. Пріоритетом у розвитку може бути спільна діяльність з вітчизняними виробниками обладнання для заходу на ринки інших країн, так як тільки з проектними роботами зайти на іноземний ринок важко внаслідок відсутності відповідних ліцензій.
     Також основними пріоритетами розвитку є повна автоматизація робочих місць, перехід до сучасних програмних комплексів, що використовуються в проектуванні і відповідно збільшення ефективності роботи.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні 5 років відчуження активів Товариства не відбувалося. Основними придбаннями Товариства є оргтехніка. Товариство планує і надалі закупляти та оновлювати оргтехніку з метою повної автоматизації робочих місць.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

У складі основних забоів Товариства є частина адмінбудівлі за адресою м.Львів, пл.Князя Святослава, 11, комп'ютерна та інша офісна  техніка. Всі основні засоби Товариства є власними.
Терміни користування основними засобами встановлюються індивідуально комісією на кожен об'єкт основних засобів і затверджується наказом по підприємству. На будівлі- 25років, на ком'ютери та іншу офісну техніку від 3 до 6 років. Ступінь використання основних засобів 53%, ступінь зносу основних засобів - 47%. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Всі основні засоби використовуються належним чином, згідно інструкції по використанню та умовами технологічного процесу. Обмежень на використання майна немає.
Використання Товариством власних основних засобів не несе жодних екологічних наслідків.
Наразі Товариство не планує капітального будівництва чи розширення , лише модернізацію та оновлення комп'ютерної техніки.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність Товариства впливають законодавча, політична та економічна нестабільність, неоднозначність та суперечність певних будівельних норм. З метою уникнення фінансових ризиків Компанія використовує політику надання послуг за передоплатою.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів. Залучення фінансових інвестицій наразі не передбачається.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного року 4 млн.грн. Товариство очікує отримати прибуток від виконання цих договірв в сумі 800 тис.грн.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство планує залучати до співпраці нових замовників. Також планується перехід до сучасних програмних комплексів, що використовуються в проектуванні і відповідно збільшення ефективності роботи

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не проводить досліджень та розробок

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності  інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інформація щодо істотної участі відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


IV. Інформація про органи управління

 

Орган управління

Структура

Персональний склад

Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів. Директор , Заступник директора, Ревізор, Головний бухгалтер

Директор
Заступник директора
Ревізор
Головний бухгалтер

Директор - Шпак Роман Петрович
Заступник директора - Зелик Володимир Осипович
Ревізор - Захарчук Руслан Павлович
Головний бухгалтер - Кость Христина Іванівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

       

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шпак Роман Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Приватний підприємець "Шпак", *, Приватний підприємець "Шпак", директор, винагороди не виплачуються.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2016, терміном на три роки

9) опис

Повноваження, компетенція та функції органів управління Товариства визначаються внутрішніми положенням.Основне місце роботи ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" - Директор.
Окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

 

1) посада*

Заступник директора

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зелик Володимир Осипович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1944

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПрАТ "Львівм'ясомолпроект", *, ПрАТ "Львівм'ясомолпроект", голова правління, винагороди не виплачуються.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2011, згідно наказу на невизначений термін

9) опис

Повноваження, компетенція та функції органів управління Товариства визначаються внутрішніми положеннями.Основне місце роботи ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" - Заступник директора. Окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

 

1) посада*

Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Захарчук Руслан Павлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

СП "Белла Віста", *, СП "Белла Віста", менеджер, винагороди не виплачуються.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2016, терміном на 3 роки

9) опис

Повноваження, компетенція та функції органів управління Товариства визначаються внутрішніми положеннями.Приватний підприємець - менеджер.
Окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

 

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кость Христина Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ДП "Телебойман", *, Бухгалтер ДП "Телебойман"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.06.2016, згідно  наказу на невизначений термін

9) опис

Винагорода (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає.

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Директор

Шпак Роман Петрович

Шпак Роман Петрович,*

6153

7,691250

6153

0

Заступник директора

Зелик Володимир Осипович

Зелик Володимир Осипович,*

0

0,000000

0

0

Ревізор

Захарчук Руслан Павлович

Захарчук Руслан Павлович,*

42898

53,622500

42898

0

Головний бухгалтер

Кость Христина Іванівна

Кость Христина Іванівна,*

0

0,000000

0

0

Усього

49051

61,313750

49051

0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

               

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Стабільна робота і розвиток підприємства залежить від інвестиційного клімату в економіці. При розвитку промисловості відбувається модернізація та реконструкція старих підпрємств, будівництво нових і відповідно є потреба у виконанні проектних робіт. Основним напрямком при проектуванні є підприємства агропромислового комплексу та переробні підприємства харчового напряму, які на даний час інтенсивно розвиваються в нашій країні. Пріоритетом у розвитку може бути спільна діяльність з вітчиняними виробниками обладнання для заходу на ринки інших країн, так як тільки з проектними роботами зайти на іноземний ринок важко внаслідок відсутності відповідних ліцензій.
     Також основними пріоритетами розвитку є повна автоматизація робочих місць, перехід до сучачних програмних комплексів, що використовуютьсі в проектуванні і відповідно збільшення ефективності роботи.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство було засноване згідно з рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України у Львівській області №434 від 29.02.1996р. шляхом перетворення державної проектної контори "Львівм'ясомолпроект" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі" №51-93 від 17.05.1993р.

    Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть товариства відповідно до Законодавства України та за основними видами дiяльностi:
діяльність в сфері архітектури 71.11, діяльність в сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.12, інша професійна наукова та технічна діяльність 74.90.
      На протязі звітного періоду змін стосовно видів діяльності, а також такi подiї розвитку як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не вiдбувалось.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

 

Зокрема:

1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків. Політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування не проводиться.

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:
ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).
Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.
Ризик втрати ліквідності
 Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент
- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
Менеджмент приймає рішення з мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власного кодексу корпоративного управлiння немає

 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає

 

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає

 

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

 

Дата проведення

30.04.2018

Кворум зборів **

61,313750

Опис

ПРОТОКОЛ № 22
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ "ЛЬВІВМ'ЯСОМОЛПРОЕКТ"
м.Львів                                                                          30.04.2018р.
Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 30.04.2018р.
Час проведення Загальних зборів акціонерів - 11-00
Місце проведення Загальних зборів акціонерів - м. Львів, адмінбудинок ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" за адресою пл. Кн. Святослава, 11, к. 4.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 24.04.2018р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2 осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 49051 голосів.
Кворум загальних зборів - згідно Протоколу засідання мандатної комісії  №1 від 30.04.2018р. , на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах мандатною комісією зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 49051 голосуючих акцій, що відповідає  61,31375%   голосуючих акцій Товариства.
Порядок денний:
1.            Обрання голови та секретаря зборів.
2.            Обрання лічильної комісії.
3.            Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4.            Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2017 р.
5.            Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 р. і затвердження розміру дивідендів за 2017 р.
6.            Розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішень за наслідками розгляду.
7.            Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8.            Розгляд висновку ревізора і прийняття рішень за наслідками розгляду.
9.            Про відчуження майна ПрАТ.
10.          Про реконструкцію майна, належного ПрАТ.
11.          Про здійснення значних правочинів.
12.          Про залучення кредитних коштів.
       За повідомленням мандатної комісії, п. Зелика В. О. і п. Кость Х.І., на зборах присутні акціонери, які мають 49051 декларованих голосів, що складає 61,31375%   від загальної кількості голосів.
Реєстр власників ЦП для реєстрації на загальних зборах прикладається.
На збори запрошено Заступника директора п. Зелика В.О. і Головного бухгалтера п. Кость Х.І.
          Голова мандатної комісії Зелик В.О. повідомив про наявність кворуму і запропонував відкрити збори.

Голосували: "за"              -              49051голосів
                      "проти"          -                              немає
                      "утримались"               -                         немає.
                      Рішення прийнято.

Рішення прийнято.

По питанню № 1 порядку денного:  Акціонер п. Р. Захарчук запропонував обрати робочу президію в складі 2 осіб, персонально: п. Р. Шпак - Голова зборів,  п. В. Зелик - секретар.
Інших пропозицій не поступило.
Голосували: "за"              -              49051голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
                      Рішення прийнято.

По питанню № 2 порядку денного: Акціонер п. Р.Захарчук запропонував для проведення голосування обрати лічильника, персонально п. В. Зелика.
Голосували: "за"              -              49051 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
                      Рішення прийнято.

По питанню № 3 порядку денного: Слухали Голову зборів п. Р.П. Шпака. Він запропонував по всіх питаннях порядку денного проводити відкрите голосування: для позитивного голосування акціонер підіймає карточку з кількістю декларованих голосів. Рішення приймається простою більшістю голосів, крім внесення змін до Статуту, де рішення приймається ? голосів акціонерів присутніх на зборах.
Голосували: "за"              -              49051 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
                      Рішення прийнято.

По питанню № 4 виступив Директор Шпак Р.П. Він ознайомив присутніх з результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2017р.
Найважливіші дані:

дохід - 1289,3  тис.грн.
витрати - 1467,8  тис.грн.
збиток - 178,5 тис.грн.

Детально статті доходів і витрат відображено  в довідці, яка прикладається до протоколу. Баланс товариства відображений у річному звіті, який надавався для ознайомлення акціонерам.
Заборгованостей по зарплаті в товаристві не має.
Гол. бухгалтер доповнила звіт Директора.
В обговоренні звіту виступили п. Захарчук Р. П., п. Зелик В.О.
Директор і Гол. бухгалтер відповіли на запитання учасників зборів.

Акціонер Захарчук Р.П. запропонував затвердити річний звіт і баланс товариства за 2017 р., а роботу керівництва визнати задовільною.
        Голосували: "за"      -              49051голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.

По питанню №5 виступив Директор Шпак Р.П. і запропонував в зв'язку з відсутністю в звітному році прибутку дивіденди за 2017р. не виплачувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.
        Голосували: "за"      -              49051 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.

По питанню № 6 виступив Директор Шпак Р.П. Він зачитав Звіт виконавчого органу  щодо діяльності товариства в 2017р. В обговоренні звіту виступив п. Захарчук Р. П. В результаті обговорення вирішили затвердити звіт виконавчого органу.
Голосували: "за"              -              49051 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.

По питанню № 7 виступив Головний бухгалтер Кость Х.І. Вона зачитала Звіт незалежного аудитора  щодо діяльності товариства в 2017р. В обговоренні звіту виступили п. Захарчук Р. П. та п.Шпак Р.П. В результаті обговорення вирішили затвердити звіт незалежного аудитора.
Голосували: "за"              -              49051голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.

По питанню № 8 виступив ревізор Захарчук Р. П. та зачитав Висновок ревізора щодо діяльності товариства в 2017р. Порушень фінансової дисципліни не виявлено.
Головний бухгалтер Кость Х.І.. запропонувала затвердити Висновок Ревізора щодо діяльності товариства в 2017р.
Голосували: "за"              -              49051голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.

По питанню № 9 виступив п. Р.Захарчук і запропонував переглянути склад основних засобів ПрАТ, оцінити і реалізувати те майно, яке не може використовуватися в подальшому у господарській діяльності.
Голосували: "за"              -              49051 голосів
                      "проти"          -                              не має
                    "утримались" -              не має.
      Рішення прийнято.

По питанню № 10 виступив п. Р.Шпак  і сказав, що треба дати згоду Зборів на проведення реконструкції будинку з надбудовою мансардного поверху. При цьому потрібно врахувати можливість залучення кредитних коштів, дати згоду на взяття кредиту в банку.
 
Голосували: "за"              -              49051 голосів
                      "проти"          -                              не має
                    "утримались" -              не має.
      Рішення прийнято.
По питанню № 11 виступив Захарчук Р. П.  і запропонував зборам попередньо схвалити і делегувати терміном на 1 рік повноваження укладати і підписувати договора з замовниками на створення-науково-технічної продукції, з постачальниками товарів, робіт і послуг, підрядниками, а також укладати депозитні договори з граничною вартістю по кожному договору 5000000  грн. (п'ять мільйонів грн.) не враховуючи ПДВ, Директору Товариства Шпаку Роману Петровичу.

Голосували: "за"              -              49051 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.
По питанню № 12 виступив акціонер Захарчук Р.П. і запропонував зборам дати згоду на залучення кредитних коштів для поповнення обігових коштів та здійснення господарської діяльності Товариства у сумі, що не перевищує 1500000  грн. (один мільйон п'ятсот тис. грн.) не враховуючи ПДВ та дати згоду на поруку по кредитних договорах акціонерів Захарчука Р.П. та Пасєки О.С в сумі, що не перевищує 1500000  грн. (один мільйон п'ятсот тис. грн.) не враховуючи ПДВ
Голосували: "за"              -              49051 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.


Голова Зборів оголосив: повістка дня вичерпана.
Збори оголошено закритими.

Голова зборів                                                 Шпак Р. П.
Секретар зборів                                             Зелик В. О.

 

* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери 

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

д/н

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

 

X

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

д/н

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

залучення кредитних коштів

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так (*)

Ні (*)

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які  (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

скликаних, але не проведених чергових загальних зборiв в звiтному роцi не було

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

позачергові загальні збори не проведені у зв'язку з відсутністю кворуму.

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Кількість осіб

Членів наглядової ради - акціонерів

0

Членів наглядової ради - представників акціонерів

0

Членів наглядової ради - незалежних директорів

0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 

Так (*)

Ні (*)

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

 

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

відсутня н/рада

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,

Наглядова рада не обиралася. Комiтети не створювались, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Наглядова рада не обиралася. Комiтети не створювались, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

відсутня н/рада

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

відсутня н/рада

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (зазначити)

відсутня р/рада

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Директор

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
Директор обирається Загальними зборами товариства на 3 роки, підзвітний Загальним зборам, організовує виконання його рішень та ведення протоколів. Питання повноважень , умов діяльності та матеріально забезпечення Директора визначаються в контракті, що укладається з ним Загальними зборами Товариства.
Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в т.ч. представляти його інтереси, вчиняти правочини від його імені, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
Директор серед іншого займається питаннями соціального розвитку, в т.ч.:
                поліпшення умов праці і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхуування членів трудового колективу;
                забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці, несе відповідальність в установленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну здоров'ю та працездатності працівників у процесі виробництва;
                поліпшення умов праці та побуту жінок, підлітків, забезпечуючи їх роботою переважно в денний час із скороченим робочим днем. Жінок, які мають малолітніх дітей, вагітних жінок зобов'язаний переводити на легшу роботу з нешкідливими умовами праці та надавати інші пільги, передбачені  законодавством;
                самостійне встановлення для своїх працівників додаткової відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також заохочувати працівників підприємств та устонов, які обслуговують трудовий колектив, але не входять до його складу (в межах чинного законодавства та Статуту);
                забезпечення додатковою пенсією незалежно від розмірів державної пенсії працівника Товаритсва, який став інвалідом внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання;
                у разі смерті працівника Товариства при виконанні ним службових обов'язків добровільно, або на підставі рішення суду забезпечувати сім'ю працівника допомогою відповідно до чинного законодавства України;
Директор відповідальний за захист працівників як у мирний, так і воєнний час, зобов'язується від імені Товариства фінансувати усі заходи цивільної охорони, надавати працівникам сховище, забезпечувати їх індивідуальними засобами захисту, планувати і бути готовим до евакозаходів, підтримувати їх у постійній готовності до практичних дій, а також до виконання заходів цивільної оборони.

Опис

Директор -Шпак Роман Петрович.
Порядок призначення та звільнення директора Товариства здійснюється Загальними зборами у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Директор обирається Загальними Зборами товариства терміном на 3 роки З директором укладається трудовий договір (контракт), у якому визначаються питання щодо повноважень, умов праці і матеріального забезпечення директора. Такий трудовий договір (контракт) від імені Товариства укладається особою, уповноваженою на це Загальними зборами. Повноваження директора можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів. У разі відсторонення директора від виконання його повноважень за рішенням Загальних зборів, Загальні збори обирають особу, яка тимчасово буде здійснювати повноваження директора до призначення іншого директора.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

0

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Так

Ні

Ні

Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

 

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

 

X

Положення про наглядову раду 

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства 

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку 

 

X

Інше (зазначити) 

Статут Товариства

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу 

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Так

Ні

Так

Ні

Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (зазначити)

д/н

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (зазначити)

д/н

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

80000

30949

Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

30.09.2014

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Порядок звільнення та призначення посадових осіб Товариства встановлений Статутом товариства і внутрішніми положеннями Товариства та не суперечить вимогам законодавства
Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення на товариствi не виплачувалась.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб емітента встановлений Статутом товариства і внутрішніми положеннями Товариства та не суперечить вимогам законодавства

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Повна найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон-Аудит»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 37153128
Свідоцтво АПУ за № 4374 від 23.09.2010, видане рішенням АПУ від 23.09.2010 № 220/3
ТОВ «ЕМКОН-АУДИТ» включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності»
Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Фактичне місце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, 10-Б; тел. (044) 222-69-41

 

Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

Емітент не являється фінансовою установою

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

Захарчук Руслан Павлович

42898

53,622500

42898

0

Пасека Олексій Степанович

30949

38,686250

30949

0

Усього

73847

92,308750

73847

0

                     

 

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

 

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акція проста бездокументарна іменна

80000

0,25

Емiтент випустив простi iменнi акцiї, iнших цiнних паперiв не випускав.
Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам , власника простих iменних акцiй, Товариством не випускались.
Акцiонери Товариства мають право: брати участь в управлiннi Товариством; одержувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.
Акцiонер має право вiльно розпоряджатися належними йому акцiями Товариства, зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та (або) отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або Товариства; брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частину (дивiденди); на переважне придбання додатково випущених Товариством акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства на дату прийняття рiшення про випуск акцiй;вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або частини належних йому акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства;отримання в разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства;реалiзовувати iншi права, встановленi Статутом та законом. Акцiонери Товариства зобов'язанi:додержуватися Статуту та виконувати рiшення органiв управлiння Товариством; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими Статутом; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; нести iншi обов'язки, встановленi Статутом та законом.

відсутня

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

           

XI. Відомості про цінні папери емітента

 

 

1. Інформація про випуски акцій емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.01.2011

05/13/1/11

Львівське територіальне управління ДКЦПФР

UA 4000113153

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

80000

20000,00

100,000000

Опис

Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" обслуговує випуск акцій Товариства.
Цінні папери до лістингу не включались, обіг цінних паперів Емітента відбувається на вторинному позабіржовому ринку.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

                     

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Шпак Роман Петрович

6153

7,691250

6153

 

Захарчук Руслан Павлович

42898

53,622500

42898

 

Усього

49051

61,313750

49051

0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

557,9

499,0

0,0

0,0

557,9

499,0

будівлі та споруди

262,0

245,3

0,0

0,0

262,0

245,3

машини та обладнання

293,8

253,1

0,0

0,0

293,8

253,1

транспортні засоби

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

земельні ділянки

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші

2,1

0,6

0,0

0,0

2,1

0,6

2. Невиробничого призначення:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

будівлі та споруди

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

машини та обладнання

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

транспортні засоби

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

земельні ділянки

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інвестиційна нерухомість

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього

557,9

499,0

0,0

0,0

557,9

499,0

Опис

Терміни користування основними засобами встановлюються індивідуально комісією на кожен об'єкт основних засобів і затверджується наказом по підприємству. На будівлі- 25років, на ком'ютери та іншу офісну техніку від 3 до 6 років. Ступінь використання основних засобів 53%, ступінь зносу основних засобів - 47%. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Всі основні засоби використовуються належним чином, згідно інструкції по використанню та умовами технологічного процесу. Первісна вартість основних засобів на кінець періоду  -1052,2 тис. грн.,  залишкова вартість основних засобів на кінець періоду складає - 557,9  тис.грн., сумма нарахованого зносу - 494,3 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовленні їх зносом та вибуттям з однієї сторони та придбанням оргтехніки з іншої сторони. Обмежень на використання майна немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

130,0

62,4

Статутний капітал (тис. грн.)

20,0

20,0

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

20,0

20,0

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 110 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 110 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

       

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

135,10

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

1709,40

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

1844,50

X

X

Опис

Облік та оцінка зобов'язань ведеться відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №11 "Зобов'язання" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20, із усіма змінами і доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 р. № 85/4306..

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство  "Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

Україна, 04107, м. Київ, ,, м. Київ,  , вул.Тропініна, буд.7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.1900

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 591-04-04

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарію.

Опис

Основнi послуги НДУ:вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтентiв; зарахування цiнних паперiв на рахунки емiтентiв унаслiдок депонування глобального/тимчасового глобального сертифiкату випуску, зареєстрованого в бездокументарнiй формi; вiдкриття рахунку у цiнних паперах та проведення облiкових операцiй для емiтентiв, що перебувають на стадiї створення;  вiдкриття рахунку у цiнних паперах емiтенту для облiку викуплених знерухомлених цiнних паперiв власного випуску; обслуговування операцiй розмiщення цiнних паперiв на рахунки власникiв; обслуговування бiржового розмiщення цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi;  вiдображення операцiй викупу емiтентом власних цiнних паперiв;  вiдображення обiгу цiнних паперiв емiтента на вторинному ринку; нарахування та виплати емiтентом доходiв за випущеними ним цiнними паперами; проведення корпоративних операцiй з випуском цiнних паперiв емiтента (операцiї, пов'язанi зi змiною розмiру статутного фонду, дробленням, консолiдацiєю та операцiї, пов'язанi з реорганiзацiєю, анулюванням випуску або його частини тощо); бслуговування операцiй щодо переведення випущених емiтентом у документарнiй формi акцiй на пред'явника в iменнi акцiї (конвертацiя); формування зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв (в електронному та паперовому виглядi) - розпорядження.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Балтiк Фiнанс Груп"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

36797165

Місцезнаходження

Україна, 79040, Львівська, ,, м.Львів, вул.Городоцька, 367-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АЕ №263312

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.09.2013

Міжміський код та телефон

(032)  295-70-56

Факс

(032)  295-70-56

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.

Опис

Мiж депозитарною установою та емiтентом укладено Договiр про відкриття рахунків у цінних паперах власникiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕМКОН-АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

37153128

Місцезнаходження

Україна, 02068 , м. Київ, ,,  м.Київ,, вул.Анни Ахматової, 23, кв.96

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 0422

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.09.2010

Міжміський код та телефон

(044) 222-69-41.

Факс

(044) 222-69-41.

Вид діяльності

Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності

Опис

Номер та дата договору на проведення аудиту - №2019/03-22-6 22.03.2019

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

     

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕМКОН-АУДИТ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

37153128

3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

02068, м.Київ, вул.Анни Ахматової, 23, кв.96

5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

23.09.2010 № 0422

6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2018 - 31.12.2018

7. Думка аудитора

01 - немодифікована

8. Пояснювальний параграф (за наявності)

 

9. Номер та дата договору на проведення аудиту

№2019/03-22-6 22.03.2019

10. Дата початку та дата закінчення аудиту

22.03.2019 - 22.04.2019

11. Дата аудиторського звіту

22.04.2019

12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

15000,00

13. Текст аудиторського звіту

 

 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


XVI. Твердження щодо річної інформації

 

Зміст твердження

Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципiв облiкової полiтики Товариства, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням вимог МСФЗ i МСБО, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан , прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: -Товариство не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв подається без пiдтвердження рiчного балансу i звiтностi Емiтента аудитором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


Фінансовий звіт

 

суб'єкта малого підприємництва

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

19

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Львівм'ясомолпроект"

за ЄДРПОУ

00452765

Територія

 

за КОАТУУ

4610136300

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

діяльність в сфері архітектури

за КВЕД

71.11

Середня кількість працівників, осіб

25

 

 

                 

 

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон:

79016, Львівська, Залiзничний, Львiв, пл. Князя Святослава 11 (032) 233-04-94

 

1. Баланс

 

На 31.12.2018

 

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0,0

0,0

Основні засоби:

1010

557,9

499,0

первісна вартість

1011

1052,2

1179,1

знос

1012

(494,3)

(680,1)

Довгострокові біологічні активи

1020

0,0

0,0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0,0

0,0

Інші необоротні активи

1090

0,0

0,0

Усього за розділом I

1095

557,9

499,0

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

1048,5

852,8

у тому числі готова продукція

1103

0,0

0,0

Поточні біологічні активи

1110

0,0

0,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

57,2

108,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0,0

0,0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0,0

0,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

316,2

87,7

Поточні фінансові інвестиції

1160

0,0

0,0

Гроші та їх еквіваленти

1165

569,9

147,4

Витрати майбутніх періодів

1170

0,0

0,0

Інші оборотні активи

1190

433,2

278,8

Усього за розділом II

1195

2425,0

1475,5

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0,0

0,0

Баланс

1300

2982,9

1974,5

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

20,0

20,0

Додатковий капітал

1410

0,0

0,0

Резервний капітал

1415

3,0

3,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

39,4

107,0

Неоплачений капітал

1425

(0,0)

(0,0)

Усього за розділом I

1495

62,4

130,0

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0,0

31,0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0,0

0,0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

довгостроковими зобов'язаннями

1610

0,0

0,0

товари, роботи, послуги

1615

4,6

4,6

розрахунками з бюджетом

1620

188,7

135,1

у тому числі з податку на прибуток

1621

0,0

0,0

розрахунками зі страхування

1625

0,0

0,0

розрахунками з оплати праці

1630

0,0

0,0

Доходи майбутніх періодів

1665

0,0

0,0

Інші поточні зобов'язання

1690

2727,2

1673,8

Усього за розділом III

1695

2920,5

1813,5

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0,0

0,0

Баланс

1900

2982,9

1974,5

 

Примітки:

Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


2. Звіт про фінансові результати

 

За 2018 р.

 

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2705,3

1257,1

Інші операційні доходи

2120

32,2

32,2

Інші доходи

2240

0,3

0,0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

2737,8

1289,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(2116,0)

(807,6)

Інші операційні витрати

2180

(554,2)

(660,2)

Інші витрати

2270

0,0

0,0

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(2670,2)

(1467,8)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

67,6

-178,5

Податок на прибуток

2300

0,0

0,0

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

67,6

(178,5)

 

Примітки:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів)- це дохід (виручка) від реалізації продукції за вирахуванням відповідних податків, зборів, знижок тощо.

 

 

 

Керівник

 

 

Шпак Роман Петрович

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Кость Христина Іванівна

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

           

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

 

 

Підприємство проводить бухгалтерські розрахунки за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Примітки до річної фінансової звітності не подаються, тому, що формується фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства, з чисельністю працюючих до 50 чоловік.

 

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

 Нам довіряють