Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Шпак Роман Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   14.02.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79016, м.Львiв, площа Князя Святослава, 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00452765
5. Міжміський код та телефон, факс
0322330494 0322330494
6. Електронна поштова адреса
Lmmp@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.02.2019
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у*    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці Lmmp.com.ua в мережі Інтернет 14.02.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.02.2019 припинено повноваження Директор Шпак Роман Петрович   7.6913
Зміст інформації:
Рiiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвм’ясомолпроект» вiд 14.02.2019р. припинено повноваження Директора ПрАТ «Львiвм’ясомолпроект» Шпака Романа Петровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi -7,6913%. Особа перебувала на посадi Директора з 12.04.2016р. Останнi п'ять рокiв працював Директором ПрАТ «Львiвм’ясомолпроект». Вищевказана особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у цьому повiдомленi.
14.02.2019 обрано Директор Шпак Роман Петрович   7.6913
Зміст інформації:
Рiiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвм’ясомолпроект» вiд 14.02.2019р. обрано Директором ПрАТ «Львiвм’ясомолпроект» Шпака Романа Петровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi -7,6913%. Особа обрана термiном на три роки. Останнi п'ять рокiв працював Директором ПрАТ «Львiвм’ясомолпроект». Вищевказана особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у цьому повiдомленi.
14.02.2019 припинено повноваження Ревiзор Захарчук Руслан Павлович   53.6225
Зміст інформації:
Рiiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвм’ясомолпроект» вiд 14.02.2019р. припинено повноваження Ревiзора ПрАТ «Львiвм’ясомолпроект» Захарчука Руслана Павловича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi -53,6225%. Особа перебувала на посадi Ревiзора з 12.04.2016р. Останнi п'ять рокiв працював Ревiзором ПрАТ «Львiвм’ясомолпроект». Вищевказана особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у цьому повiдомленi.
14.02.2019 обрано Ревiзор Захарчук Руслан Павлович   53.6225
Зміст інформації:
Рiiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвм’ясомолпроект» вiд 14.02.2019р. обрано Ревiзором ПрАТ «Львiвм’ясомолпроект» Захарчука Руслана Павловича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi -53,6225%. Особа обрана термiном на три роки. Останнi п'ять рокiв працював Ревiзором ПрАТ «Львiвм’ясомолпроект». Вищевказана особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у цьому повiдомленi.


Нам довіряють