Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 14.02.2019р.

  

      ­­­­ 01 від 11 січня 2019 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЛЬВІВМ’ЯСОМОЛПРОЕКТ» (надалі – ПрАТ „Львівм‘ясомолпроект”)

Місцезнаходження товариства: Україна, 79016, м.Львів, пл..Князя Святослава, 11

 

Шановні акціонери!

 

Приватне акціонерне товариство „Львівм‘ясомолпроект” повідомляє, що 14 лютого 2019р. о 1100 год. у м. Львові, в адмінбудинку ПрАТ „Львівм‘ясомолпроект” за адресою пл. Кн. Святослава, 11, к. 4 відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів почнеться 0 10-30 год. і триватиме до 11-00 год. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства, тобто на 24 годину 10 лютого 2019 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень, акціонери можуть ознайомитися за адресою м.Львів, пл.Кн.Святослава, 11, к.4, в бухгалтерії в робочі дні з 9-00 до 18-00 год., а також в день проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами головний бухгалтер Кость Христина Іванівна.

 

 

Проект порядку денного:

 1. 1.         Обрання голови та секретаря зборів. 

Проект рішення – обрати Головою зборів Шпака Романа Петровича, секретарем – Зелика Володимира Осиповича

 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення – обрати лічильника Зелика Володимира Осиповича

 1. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення – по всіх питаннях порядку денного проводити відкрите голосування.

 1. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2018 р.

Проект рішення – затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2018 р.

 1. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018  р. і затвердження розміру дивідендів за 2018 р.

Проект рішення – отриманий прибуток спрямувати на розвиток виробництва.  Дивіденти не виплачувати.

 1. Розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішень за наслідками розгляду.

Проект рішення – Затвердити звіт виконавчого органу та прийняті рішення за наслідками його розгяду.

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення – Затвердити звіт зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.

 1. Розгляд висновку ревізора і прийняття рішень за наслідками розгляду.

Проект рішення – Затвердити висновок ревізора та прийняті рішення за наслідками його розгляду.

 1. Вибори Директора та Ревізора ПрАТ «Львівм’ясомолпроект»

Проект рішення – Продовжити виконання повноважень Шпаком Р. П на посаді

Директора ПрАТ та Захарчуком Р. П. на посаді Ревізора терміном на три роки..

 1. Про відчуження майна ПрАТ.

Проект рішення – дати згоду на відчуження майна , яке належить Товариству.

 1.  Про обмін майна належного ПрАТ.

Проект рішення – дати згоду на укладення договору міни (обміну) майна , яке належить Товариству, а саме адмінбудівлі А-2 за адресою м. Львів, пл. Кн. Святослава, 11 на частину земельної ділянки за адресою Львівська обл, смт. Східниця, вул. Шевченка, 118 кадастровий номер 4610345400:01:016:0096 та житловий будинок (спільна часткова власність) за адресою м. Борислав, смт. Східниця, вул. Шевченка 118, Львівської обл. та частину комплексу нежитлових будівель (цілісний майновий комплекс) за адресою м. Борислав, смт. Східниця, вул. Шевченка, 118А.

 1. Про реконструкцію майна, належного ПрАТ.

Проект рішення – дати згоду на реконструкцію будинку з надбудовою мансардного поверху.

 1. Про здійснення значних правочинів.

Проект рішення – Делегувати терміном на 1 рік повноваження укладати і підписувати договора з замовниками на створення-науково-технічної продукції, з постачальниками товарів, робіт і послуг, підрядниками, а також укладати депозитні договори з граничною вартістю по кожному договору 6000000  грн. (шість мільйонів грн.) не враховуючи ПДВ, Директору Товариства Шпаку Роману Петровичу.

14.  Про залучення кредитних коштів.

Проект рішення – дати згоду на залучення кредитних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства у сумі, що не перевищує 2500000  грн. (два мільйони пятсот тис. грн.) не враховуючи ПДВ.

15.  Про створення дочірніх підприємств на базі акціонерного товариства..

Проект рішення – дати згоду на створення дочірнього підприємства на базі акціонерного товариства.

 

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства Lmmp.com.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Довідки за телефоном (032) 233 04 94, 063 231 09 01.

 

Директор ПрАТ „Львівм‘ясомолпроект”

Шпак Р. П.

 

11 січня 2019 р.Нам довіряють