Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 10 квітня 2017р.

­­­­ 11 від 02 березня 2017р.

Приватне акціонерне товариство „Львівм‘ясомолпроект” повідомляє, що 10 квітня 2017р. о 11:00 год. у м. Львові, в адмінбудинку ПрАТ „Львівм‘ясомолпроект” за адресою пл. Кн. Святослава, 11, к. 4 відбудуться річні загальні збори акціонерів. 

Проект порядку денного:

 1. 1. Обрання голови та секретаря зборів. 

Проект рішення – обрати Головою зборів Шпака Р.П., секретарем – Зелика В.О.

 1. 2. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення – обрати лічильника Зелика В.О.

 1. 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення – по всіх питаннях порядку денного проводити відкрите голосування.

 1. 4. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2016 р.

Проект рішення – затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2016р.

 1. 5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 р. і затвердження розміру дивідендів за 2016 р.

Проект рішення – Затвердити розподіл прибутків і збитків Товариства за 2016р. Дивіденди не виплачувати.

 1. 6. Розгляд висновку ревізора і прийняття рішень за результатом розгляду.

Проект рішення – Затвердити акт ревізора.

 1. 7. Створення дочірніх підприємств на базі акціонерного товариства.

Проект рішення – дати згоду на створення дочірнього підприємства з своїм статутним фондом і балансом, передати частину активів новоствореному підприємству.

 1. 8. Про відчуження майна ПрАТ.

Проект рішення – дати згоду на відчуження майна, яке  може не  використовуватися в господарській діяльності Товариства.

 1. 9. Про реконструкцію майна, належного ПрАТ.

Проект рішення – дати згоду на реконструкцію будинку з надбудовою мансардного поверху.

 1. 10. Про заставу майна, належного ПрАТ.

Проект рішення – продовжити майнову поруку по кредитних договорах Захарчука Р.П. та Пасєки О.С.

 1. 11. Про здійснення значних правочинів.

Проект рішення – Делегувати терміном на 1 рік повноваження укладати і підписувати договори, незалежно від суми, на яку укладається договір Директору Товариства Шпаку Р.П.

Реєстрація акціонерів почнеться 0 10-30 год. і триватиме до 11-00 год. Для реєстрації необхідно пред‘явити посвідчення особи.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 4 квітня 2017р.

З документами, необхідними для прийняття рішень, акціонери можуть ознайомитися за адресою м.Львів, пл.Кн.Святослава, 11, к.4 в робочі дні з 9-00 до 18-00 год., а також в день проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства Lmmp.com.ua.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні «Відомості НКЦПФР» №42 (2547) 02 березня 2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор ПрАТ „Львівм‘ясомолпроект”                                                    Шпак Р. П.

02.03.2017р.

 

 

Основні показники 

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.).

 

 

Найменування показника

Період

    Звітний

2016р.

Попередній

2015р.

Усього активів

1536,2

975,9

Основні засоби (залишкова вартість)

431,9

380,5

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

404,0

214,7

Сумарна дебіторська заборгованість

157,3

190,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

354,7

107,9

Нерозділений прибуток

217,9

370,3

Власний капітал

240,7

393,3

Статутний капітал

20,0

20,0

Довгострокові зобов‘язання

-

-

Поточні зобов‘язання

1224,6

526,4

Чистий прибуток (збиток)

(152,4)

114,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

80000

80000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

20

24

 

 

Директор ПрАТ „Львівм‘ясомолпроект”                              Шпак Р. П. 

Нам довіряють