Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотецні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента",01.06.2016р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Шпак Роман Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   01.06.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79016, м.Львiв, площа Князя Святослава, 11
4. Код за ЄДРПОУ
00452765
5. Міжміський код та телефон, факс
(032) 233 04 94 (032) 233 04 94
6. Електронна поштова адреса
Lmmp@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.06.2016
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у*    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці Lmmp@ukr.net в мережі Інтернет 01.06.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.06.2016 призначено Головний бухгалетр Кость Христина Iванiвна КС 978303
10.10.2013 Галицький РВ ГУ ДМС України у Львiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу Директора ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" №10-к вiд 26.05.2016р. приступила з 01.06.2016р. до виконання обов'язкiв Головного бухгалера Кость Христина Iванiвна, паспорт серiї КС№978303, виданий 10.10.2013р. Галицьким РВ ГУ ДМС України у Львiвськiй областi. Призначено безстроково. Попередня посада - Головний бухгалтер ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект". Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Нам довіряють