Регулярна інформація за 2015 рік.

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Директор

 

 

 

Шпак Роман Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

29.04.2015

 

 

 

 

(дата)

 

 

М.П.

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2015 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Акціонерне товариство

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

00452765

 

4. Місцезнаходження

 

79016, Львівська, Залiзничний, Львiв, пл. Князя Святослава 11

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(032) 233-04-94, (032) 233-04-94

 

6. Електронна поштова адреса

 

lmmp@ukr.net

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

 

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

 

Бюлетень "Цiннi папери України"

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

 

lmmp.com.ua

 

 

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Нам довіряють