Регулярна інформація за 2014 рік

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Директор

 

 

 

Шпак Роман Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

29.04.2015

 

 

 

 

(дата)

 

 

М.П.

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне підприємство

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

00452765

 

4. Місцезнаходження

 

79016, Львівська, Залiзничний, Львiв, пл. Князя Святослава 11

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(032) 233-04-94, (032) 233-04-94

 

6. Електронна поштова адреса

 

lmmp@ukr.net

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

29.04.2015

 

 

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

 

78, Бюлетень "Цiннi папери України"

 

30.04.2015

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на  власній сторінці в мережі Інтернет

 

lmmp.com.ua

 

29.04.2015

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                       

 

Зміст

 

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

- інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності- підприємство ліцензії (дозволи) не отримувало.
-відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств-підприємство не належить до будь-яких об'єднань.  
-інформація, щодо посади корпоративного секретаря - посада корпотативгого секретаря відсутня 
-інформація про рейтингове агенство  - вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не здiйснювало. інформація про дивіденди- підприємство дивіденди не нараховувалою
-інформація про юридичних осіб, послугами яких користується- інформація про юридичних осіб, послугами яких користується не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами)
-опис бізнесу- опис бізнесу не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами)
-інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- виробництво тареалізація видів продукції відсутня.
-інформація про собівартість реалізованої продукції- інформація відсутня.
-інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- боргові ціння папери не випускались
-інформація про випуски іпотечних облігацій - вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались
-інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття- інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня.
- інформація про наявність прострочених боржнком строків сплати чергових платежів за  кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття- дані відсутні
-інформація про випуски іпотечних сертифікатів- іпотечні сертифікати не випускались.
-інфомація щодо реєстру іпотечних активів- іпотечні активи не випускались.
-основні відомості про ФОН- вiдсутня, так як ФОН не створювався
-звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (чатини об'єкта) житлового будівництва)- вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості
-відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;     
- інформація про облігації емітента- вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались  
-інформація про дивіденди- дивіденди за звітній 2014р. не нараховувалися і не виплачувалися

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

1 415 105 0011 00855

3. Дата проведення державної реєстрації

11.01.1997

4. Територія (область)*

46000 - Львівська

5. Статутний капітал (грн)

20000,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

26

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

діяльність з сфері архітектури 71.11, діяльність з сфері інжинірингу, геології та геодезія, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.12, інша професійна наукова та технічна діяльність 74.90

10. Органи управління підприємства

Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів.
Директор , Заступник директора, Ревізор, Головний бухгалтер

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

2600333452

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

 

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада

Директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шпак Роман Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА, 464388, 29.05.1997, Франківським РВ УМВС України у Львівській обл.

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватний підприємець "Шпак", директор, винагороди не виплачуються.

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2013, 24.04.2016

9) опис

Повноваження, компетенція та функції органів управління Товариства визначаються внутрішніми положенням.Основне місце роботи ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" - Директор.
Окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

 

1) посада

Заступник директора

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зелик Володимир Осипович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КС, 592572, 30.10.2007, Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.

4) рік народження**

1944

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Львівм'ясомолпроект", голова правління, винагороди не виплачуються.

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2013, 24.04.2016

9) опис

Повноваження, компетенція та функції органів управління Товариства визначаються внутрішніми положеннями.Основне місце роботи ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" - Заступник директора. Окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

 

1) посада

Ревізор - менеджер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Захарчук Руслан Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА, 399087, 25.03.1997, Галицьким РВ УМВС України у Львівській обл.

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

СП "Белла Віста", менеджер, винагороди не виплачуються.

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2013, 24.04.2016

9) опис

Повноваження, компетенція та функції органів управління Товариства визначаються внутрішніми положеннями.Приватний підприємець - менеджер.
Окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стельмах Ірина Петрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КС, 541218, 25.12.2006, Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник гол.бухгалтера ТзОВ "Дахцентр-Уреус"

8) дата обрання та термін, на який обрано

12.05.2014, згідно з наказом

9) опис

Винагорода (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Шпак Роман Петрович

КА, 464388, 29.05.1997, Франківським РВ УМВС України у Львівській обл.

6153

7,691250

6153

0

0

0

Заступник директора

Зелик Володимир Осипович

КС, 592572, 30.10.2007, Залізничним РВ УМВС України у Львівській обл.

0

0,000000

0

0

0

0

Ревізор - менеджер

Захарчук Руслан Павлович

КА, 399087, 25.03.1997, Галицьким РВ УМВС України у Львівській обл.

42898

53,622500

42898

0

0

0

Головний бухгалтер

Стельмах Ірина Петрівна

КС, 541218, 25.12.2006, Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львів. обл.

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

49051

61,313750

49051

0

0

0

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Захарчук Руслан Павлович

КА, 399087, 25.03.1997, Галицьким РВ УМВС України у Львівській обл.

42898

53,622500

42898

0

0

0

Пасека Олексій Степанович

КВ, 920629, 06.06.2002, Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.

30949

38,686250

30949

0

0

0

Усього

73847

92,308750

73847

0

0

0

                             

 

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

 

** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

 

Дата проведення

09.04.2014

Кворум зборів **

100,000000

Опис

ПРОТОКОЛ № 18
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ "ЛЬВІВМ'ЯСОМОЛПРОЕКТ"
м.Львів                                                                          09.04.2014р.

Порядок денний:
1.            Обрання голови та секретаря зборів.
2.            Обрання лічильної комісії.
3.            Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4.            Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013р.
5.            Розподіл прибутку товариства за 2013р. і затвердження розміру дивідендів за 2013р.
6.            Розгляд висновку ревізора і прийняття рішень за наслідками розгляду.
7.            Створення дочірніх підприємств на базі акціонерного товариства.
8.            Про відчуження майна ПрАТ.
9.            Про реконструкцію майна, належного ПрАТ.
10.          Про заставу майна, належного ПрАТ.
11.          Про оренду основних засобів.
12.          Про здійснення значних правочинів.
       За повідомленням мандатної комісії, п. Зелика В. О. і п. Кость Х. І., на зборах присутні акціонери, які мають 80000 декларованих голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів.
Реєстр власників ЦП для реєстрації на загальних зборах прикладається.
На збори запрошено Заступника директора п.Зелика В.О. і головного бухгалтера п. Кость Х . І.
          Голова мандатної комісії Зелик В.О. повідомив про наявність кворуму і запропонував відкрити збори.

Голосували: "за"              -              80000 голосів
                      "проти"          -                              немає
                      "утримались"               -                         немає.
                      Рішення прийнято.

Рішення прийнято.

По питанню №1 порядку денного:  Акціонер п. Р. Захарчук запропонував обрати робочу президію в складі 2 осіб, персонально: п. Р. Шпак - Голова зборів, п. Х. Кость - секретар.
Інших пропозицій не поступило.
Голосували: "за"              -              80000 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
                      Рішення прийнято.

По питанню №2 порядку денного: Акціонер п. О Пасєка запропонував для проведення голосування обрати лічильника, персонально п. В. Зелика.
Голосували: "за"              -              80000 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
                      Рішення прийнято.

По питанню №3 порядку денного: Слухали Голову зборів п. Р.П. Шпака. Він запропонував по всіх питаннях порядку денного проводити відкрите голосування: для позитивного голосування акціонер підіймає карточку з кількістю декларованих голосів. Рішення приймається простою більшістю голосів, крім внесення змін до Статуту, де рішення приймається ? голосів акціонерів присутніх на зборах.
Голосували: "за"              -              80000 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
                      Рішення прийнято.
Вирішили: голосування відкрите, карточками, рішення приймається за простою більшістю голосів. По змінах до Статуту - рішення приймається більшістю в ? голосів.

По питанню №4 виступив Директор Шпак Р.П. Він ознайомив присутніх з результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2013 р.
Найважливіші дані:
валовий дохід - 906,4тис. грн.
Витрати - 803,5 тис. грн.
Прибуток - 102,9 тис. грн.
Детально статті доходів і витрат відображено  в довідці, яка прикладається до протоколу. Баланс товариства відображений у річному звіті, який надавався для ознайомлення акціонерам.
Заборгованостей по зарплаті в товаристві немає.
Гол. бухгалтер доповнила звіт Директора.
В обговоренні звіту виступили п. Захарчук Р. П., п. Пасєка О.С.
Директор і Гол. бухгалтер відповіли на запитання учасників зборів Захарчука Р. П. і п.Пасєки О.С.

По питанню № 4 акціонер Захарчук Р.П. запропонував затвердити річний звіт і баланс товариства за 2013 р., а роботу керівництва визнати задовільною.
        Голосували: "за"      -              80000 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.

По питанню №5 виступив Директор Шпак Р.П. і запропонував чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2013 рік направити: 100% - на виплату дивідендів. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 102871,94 грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 1,28589925 грн.  Дивіденди розподілити між акціонерами пропорційно їх часткам у статутному капіталі за переліком акціонерів станом на 09.04.2014р. і виплату провести до 30.06.2014 р. грошовими коштами готівкою з каси ПрАТ.
Голосували: "за"              -              80000 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.

По питанню №6 ревізор Захарчук Р. П. зачитав Акт перевірки діяльності ПрАТ за 2013 р. Порушень фінансової дисципліни не виявлено.
Головний бухгалтер Кость Х.І. запропонувала затвердити Акт Ревізора ( перевірки діяльності за 2013 р . ).
Голосували: "за"              -              80000 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.

По питанню №7 п. Р. Шпак запропонував дати керівництву Товариства згоду зборів на створення дочірнього підприємства з своїм статутним фондом і балансом. Передати новоствореному підприємству на баланс частину активів ПрАТ.
Голосували: "за"              -              80000 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.


По питанню №8 виступив п.Р.Захарчук і запропонував переглянути склад основних засобів ПрАТ, оцінити і реалізувати те майно, яке не може використовуватися в подальшому у господарській діяльності.

Голосували: "за"              -              80000 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.

По питанню №9 виступив п. О.Пасєка і сказав, що треба дати згоду Зборів на проведення реконструкції будинку з надбудовою мансардного поверху. При цьому потрібно врахувати можливість залучення кредитних коштів, дати згоду на взяття кредиту в банку.
 Голосували: "за"             -              80000 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.

По питанню №11 виступив Захарчук Р.П. і запропонував зборам продовжити майнову поруку по кредитному договору  Захарчука Р.П.  №37/06-840/79 від 15.09.2006 та кредитному договору Пасєки О.С. №37/06-840/80 від 15.09.2006 укладених з ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" терміном по 31 грудня 2015 року та надати в заставу ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" нерухоме майно, а саме:
- цегляні нежитлові приміщення VI, 19 (перший поверх); I, II, III, IV, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 57 по 60 (другий поверх), загальною площею 401,30 кв. м., що розташовані за адресою: м. Львів, пл. Князя Святослава, буд. 11 (одинадцять).
Повноваження на розірвання діючої іпотеки, підписання договору наступної іпотеки або змін до договору іпотеки, розі надати Директору  Товариства Шпаку Р.П.

Голосували: "за"              -              80000 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.

По питанню №11 виступив Шпак Р.П., і запропонував для використання у господарській діяльності підприємства автомобіля, після закінчення строку найму (оренди) транспортного засобу, продовжити строк дії договору найму або укласти новий договір оренду автомобіля.
Захарчук Р.П. підтримав пропозицію Шпака Р.П.
В обговоренні питання виступили Пасєка О.С. і Зелик В.О.
Голосували: "за"              -              80000 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.


Зелик В.О. запропонував акціонерам Товариства у зв'язку з браком площі та економічною доцільністю для здійснення господарської діяльності Товариства дати згоду на оренду нежитлового приміщення, що знаходиться у власності СПД ФО Шпака Р.П. і знаходиться за адресою м.Львів, пл.Князя Святослава,11.
Пасєка О.С. підтримав пропозицію Зелика В.О. і запропонував акціонерам Товариства дати згоду на оренду цього приміщення і акціонеру Захарчуку Р.П. узгодити умови договору та укласти договір на оренду нежитлового приміщення з СПД ФО Шпак Р.П.
Голосували: "за"              -              80000 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.

По питанню № 12 виступив Пасєка О.С. і запропонував зборам попередньо схвалити і делегувати терміном на 1 рік повноваження укладати і підписувати договора, незалежно від суми, на яку укладається договір, Директору Товариства Шпаку Р.П.
Голосували: "за"              -              80000 голосів
                      "проти"          -                              немає
                    "утримались" -              немає.
      Рішення прийнято.

Голова Зборів оголосив: повістка дня вичерпана.
Збори оголошено закритими.

Голова зборів                                                 Шпак Р.П.
Секретар зборів                                             Кость Х.І.

 

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

 

 

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.01.2011

05/13/1/11

Львівське територіальне управління ДКЦПФР

UA 4000113153

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

80000

20000,00

100,000000

Опис

Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" обслуговує випуск акцій Товариства.
Цінні папери до лістингу не включались, обіг цінних паперів Емітента відбувається на вторинному позабіржовому ринку.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

                     

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

462,2

422,7

0,0

0,0

462,2

422,7

будівлі та споруди

328,8

312,1

0,0

0,0

328,8

312,1

машини та обладнання

29,9

24,7

0,0

0,0

29,9

24,7

транспортні засоби

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші

103,5

85,9

0,0

0,0

103,5

85,9

2. Невиробничого призначення:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

будівлі та споруди

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

машини та обладнання

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

транспортні засоби

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

Усього

462,2

422,7

0,0

0,0

462,2

422,7

Опис

Тнрміни користування основними засобами встановлюються індивідуально комісією на кожен об'єкт основних засобів і затверджується наказом по підприємству. На будівлі- 25років, на ком'ютери та іншу офісну техніку від 3 до 6 років. Ступінь використання основних засобів 65%, ступінь зносу основних засобів - 35%. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Всі основні засоби використовуються належним чином, згідно інструкції по використанню та умовами технологічного процесу. Первісна вартістьосновних засобів на кінець періоду  - 723,0 тис. грн.,  залишкова вартість основних засобів на кінець періоду складає - 422,7  тис.грн., сумма нарахованого зносу - 300,3 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовленні їх зносом та вибуттям з однієї сторони та придбанням оргтехніки з іншої сторони. Обмежень на використання майна немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

 

 

Статутний капітал (тис. грн.)

 

 

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

0,0

0,0

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 0 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 0 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

       

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

28,80

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

700,90

X

X

Усього зобов'язань

X

729,70

X

X

Опис

Облік та оцінка зобов'язань ведеться відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №11 "Зобов'язання" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20, із змінами і доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 р. № 85/4306..
Станом на 31.12.2014 року поточні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок року зменшилися на суму 309,6 тис.грн. (41,0%) і становлять   444,2 тис.грн.. Поточні зобов'язання відображені на дату балансу за сумою погашення в т.ч.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

01.12.2014

01.12.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

       

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Львівський аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23273456

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79058  Львів, вул. Замарстинівська, 83а.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 1287 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

    24.02.2016р.;

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014р. Договір № 29/

Думка аудитора***

позитивно - умовна

 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

1

2

2013

1

0

3

2014

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери 

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

 

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

 

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

 

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

     

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

відсутня

Інше (запишіть)

відсутня н/рада

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

відсутня р/рада

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

відсутня н/рада

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

відсутня н/рада

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

 

X

Положення про наглядову раду 

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства 

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку 

 

X

Інше (запишіть) 

Статут Товариства

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

аудитор не мінявся

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

 

Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Х

Не визначились

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

01.01.1900

яким органом управління прийнятий:

д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

     

 

Звіт про корпоративне управління*

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Підприємство не являється фінансовою установою

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Підприємство не являється фінансовою установою

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Підприємство не являється фінансовою установою

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Підприємство не являється фінансовою установою

 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Підприємство не являється фінансовою установою

 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Підприємство не являється фінансовою установою

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Підприємство не являється фінансовою установою

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Підприємство не являється фінансовою установою

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Підприємство не являється фінансовою установою

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Підприємство не являється фінансовою установою

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Підприємство не являється фінансовою установою

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

Підприємство не являється фінансовою установою

 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

Підприємство не являється фінансовою установою

 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

Підприємство не являється фінансовою установою

 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

Підприємство не являється фінансовою установою

 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

Підприємство не являється фінансовою установою

 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Підприємство не являється фінансовою установою

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

Підприємство не являється фінансовою установою

 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

Підприємство не являється фінансовою установою

 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

Підприємство не являється фінансовою установою

 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Підприємство не являється фінансовою установою

 

 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

Фінансовий звіт

 

суб'єкта малого підприємництва

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

15

01

01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"

за ЄДРПОУ

00452765

Територія

 

за КОАТУУ

4610136300

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне підприємство

за КОПФГ

120

Вид економічної діяльності

діяльність з сфері архітектури

за КВЕД

71.11

Середня кількість працівників, осіб

26

 

 

                 

 

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон:

79016, Залiзничний, Львiв, пл. Князя Святослава 11 (032) 233-04-94

 

1. Баланс

 

На 31.12.2014

 

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби:

1010

462,2

422,7

первісна вартість

1011

713,5

723,0

знос

1012

(251,3)

(300,3)

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

462,2

422,7

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

266,1

353,0

у тому числі готова продукція

1103

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

179,2

133,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

18,8

10,2

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

218,6

27,9

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

123,8

115,8

Усього за розділом II

1195

806,5

640,8

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

1268,7

1063,5

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

20,0

20,0

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

3,0

3,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

382,6

255,6

Неоплачений капітал

1425

(     )

(     )

Усього за розділом I

1495

405,6

278,6

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

54,3

55,2

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

довгостроковими зобов'язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

4,2

6,2

розрахунками з бюджетом

1620

61,4

28,8

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

743,2

694,7

Усього за розділом III

1695

808,8

729,7

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

1268,7

1063,5

 

Примітки:

Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

2. Звіт про фінансові результати

 

За 2014 р.

 

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1067,2

900,7

Інші операційні доходи

2120

1,0

5,7

Інші доходи

2240

 

 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

1068,2

906,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(728,4)

(511,2)

Інші операційні витрати

2180

(363,9)

(292,3)

Інші витрати

2270

 

 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(1092,3)

(803,5)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

-24,1

102,9

Податок на прибуток

2300

 

 

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

(24,1)

102,9

 

Примітки:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів)- це дохід (виручка) від реалізації продукції за вирахуванням відповідних податків, зборів, знижок тощо.

 

 

 

Керівник

 

 

Шпак Роман Петрович

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Стельмах Ірина Петрівна

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

           

 

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

 

 

Примітки до річної фінансової звітності не подаються, тому, що формується фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства, з чисельністю працюючих до 50 чоловік.

 

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

Нам довіряють