Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотецні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента", 01.12.2014р.

Вiдповiдно до наказу №35-к вiд 01.12.2014р. директора Приватного акцiонерного товариства "Львiвм'ясомолпроект" Шпака Романа Петровича призначена на посаду головного бухгалтера з 01.12.2014р. Стельмах Iрина Петрiвна (паспорт КС №541218 виданий 25 грудня 2006р. Франкiвським РВ ЛМУ МВС України у Львiвськiй областi) на час вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку (до 16 липня 2017р.) головного бухгалтера Приватного акцiонерного товариства "Львiвм'ясомолпроект" Кость Христини Iванiвни (наказ №35-к вiд 01.12.2014р.). Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ранiше займала посади: заступник головного бухгалтера.

Нам довіряють