Регулярна інформація за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Шпак Роман Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2014
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00452765
4. Місцезнаходження
Львівська , Залiзничний, 79016, м.Львiв, пл.Князя Святаслава,11
5. Міжміський код, телефон та факс
(032)233-04-94 (032)233-04-94
6. Електронна поштова адреса
Lmmp@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2014
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України  №78 (1831)   24.04.2014
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці lmmp.com.ua в мережі Інтернет 23.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки Iнформацiя у Звiтi розкрита вiдповiдно до Вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. №2826.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №777929
3. Дата проведення державної реєстрації
11.01.1997
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
20000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
26
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури
71.12 Дiяльнiсть в сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є: 1) Загальнi збори Товариства; 2) Директор; 3) Ревiзор. Загальнi збори є вищим органом управлiння Товариства. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Директор. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора. Основнi керiвнi посади займають: Директор - Шпак Роман Петрович; Ревiзор - Захарчук Руслан Павлович; Заступник Директора - Зелик Володимир Осипович; Головний бухгалтер - Кость Христина Iванiвна.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26000333452
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку
д/в
6) поточний рахунок
д/в

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури Серiя АГ №575958 10.05.2011 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Львiвськiй областi 08.11.2015
Опис Планується продовжувати термiн дiї лiцензiй
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв середнього та незначного ступеня ризику щодо пожежної безпеки Серiя АГ №595137 17.05.2011 Державний Департамент пожежної безпеки МНС України Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений. Планується отримання лiцензiї для проектування, монтажу, технiчного обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнки протипожежного стану об'єктiв з високим ступенем ризику щодо пожежної безпеки
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шпак Роман Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 464388 29.05.1997 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськвiй областi
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватний пiдприємець Шпак, директор, винагороди не виплачуються.
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.11.2006 обрано на 3 роки, продовження термiну повноваженнь в 2010р на 3 роки та в 2013р. на 3 роки.
9) Опис
Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" - Директор. Дану посаду обiймає з 2006 року з продовженням термiну перебування на даннiй посадi в 2010 р.на 3 роки та в 2013р. на 3 роки. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зелик Володимир Осипович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 592572 30.10.2007 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у львiвськiй областi
4) рік народження**
1944
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект", голова правлiння, винагороди не виплачуються.
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.11.2006 не визначений
9) Опис
Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" - Заступник Директора. На дану посаду призначений у 2006 роцi. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Захарчук Руслан Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 399087 25.03.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
СП "Белла Вiста", менеджер, винагороди не виплачуються.
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.11.2006 обрано на 3 роки, продовження термiну повноваженнь в 2010р на 3 роки та в 2013р. на 3 роки.
9) Опис
Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положеннями Товариства. Приватний пiдприємець-менеджер. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кость Христина Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 978303 10.10.2013 Галицьким РВ ГУ ДМС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1986
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект", бухгалтер, винагороди не виплачуються.
8) дата обрання та термін, на який обрано
09.09.2008 невизначений
9) Опис
Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" - Головний бухгалтер. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентиф. код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'я- вника приві- лейовані іменні приві- лейовані на пред'я- вника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Директор Шпак Роман Петрович КА 464388 29.05.1997 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 26.01.2007 6153 7.691250 6153 0 0 0
Затсупник директора Зелик Володимир Осипович КС 592572 30.10.2007 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi 01.01.1900 0 0.000000 0 0 0 0
Ревiзор Захарчук Руслан Павлович КА 399087 25.03.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi 04.02.2011 42898 53.622500 42898 0 0 0
Головний бухгалтер Кость Христина Iванiвна КС 978303 10.10.2013 Галицьким РВ ГУ ДМС України у Львiвськiй областi 01.01.1900 0 0.000000 0 0 0 0
Усього 49051 61.313750 49051 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найме- нування юридичної особи Іденти- фікаційний код за ЄДРПОУ Місце- знаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'я- вника приві- лейовані іменні приві- лейовані на пред'я- вника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'я- вника приві- лейовані іменні приві- лейовані на пред'я- вника
Захарчук Руслан Павлович КА 399087 25.03.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi 04.02.2011 42898 53.622500 42898 0 0 0
Пасєка Олексiй Степанович КВ 920629 06.06.2002 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 04.02.2011 30949 38.686250 30949 0 0 0
Усього 73847 92.308750 73847 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2013
Кворум зборів** 100.000000
Опис Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання лiчильної комiсiї.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
4. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012р.
5. Розподiл прибутку товариства за 2012р. i затвердження розмiру дивiдендiв за 2012р.
6. Розгляд висновку ревiзора i прийняття рiшень за наслiдками розгляду.
7. Вибори Директора та Ревiзора.
8. Створення дочiрнiх пiдприємств на базi акцiонерного товариства.
9. Про вiдчуження майна ПрАТ.
10. Про реконструкцiю майна, належного ПрАТ.
11. Про заставу майна, належного ПрАТ.
12. Про оренду основних засобiв.
13. Про здiйснення значних правочинiв.
Порядок денний було доповнено п.13 Про здiйснення значних правочинiв за пропозицiєю акцiонера Захарчука Р.П. внесеною у встановленому законодавством порядку.
Результати розгляду питань:
1.Обрана робоча президiя в складi 2 осiб: п.Р.Шпак — Голова зборiв, п.Х.Боднар — секретар.
2.Для проведення голосування обрано лiчильника — Зелика В.О.
3.Проводити голосування вiдкрите, карточками, рiшення приймається за простою бiльшiстю голосiв. По змiнах до Статуту – рiшення приймається бiльшiстю в ? голосiв.
4.Затвердити рiчний звiт i баланс Товариства за 2012р.
5.Оголосити i виплатити дивiденди за 2012р. у розмiрi 50000,00 грн. з розподiлом мiж акцiонерами пропорцiйно їх часткам у статутному капiталi станом на 25.04.2013р. i провести виплату до 30.06.2013р. грошовими коштами готiвкою з каси Товариства.Створити резервний капiтал в сумi 3000,00 грн., решта прибутку спрямувати в фонд розвитку виробництва.
6.Затвердити Акт ревiзора.
7.Продовжити перебування п.Шпака Р.П. на посадi Директора ще на 3 роки, продовжити виконання функцiй ревiзора Захарчуком Р.П. ще на 3 роки.
8.Створити дочiрнє пiдпримство з своїм статутним фондом i балансом. Передати новоствореному пiдприємству на баланс частину активiв ПрАТ.
9.Переглянути склад основних засобiв ПрАТ, оцiнити i реалiзувати те майно, яке не може використовуватися в подальшому у господарськiй дiяльностi.
10.Проведення реконструкцiї будинку з надбудовою мансардного поверху, дати згоду на взяття кредиту в банку.
11.Продовжити майнову поруку по кредитних договорах Захарчука Р.П., Пасєки О.С.
12.Для використання в господарськiй дiяльностi взяти в орегду автомобiль з метою поїздок у вiдрядження. Взяти в оренду нежитлове примiщення, що знаходиться у власностi СПД ФО Шпака Р.П. i знаходиться за адресою м.Львiв, пл.Князя Святослава,11.
13.Делегувати термiном на 1 рiк повноваження укладати i пiдписувати договора, незалежно вiд суми, на яку укладається договiр, Директору Товариства Шпаку Р.П.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найме- нування органу, що зареє- стрував випуск Міжна- родний іденти- фікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номі- нальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номі- нальна вартість (грн) Частка у стату- тному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.01.2011 05/13/1/11 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 4000113153 Акція проста бездоку- ментарна іменна Бездоку- ментарні іменні 0.25 80000 20000.00 100.000000
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй Товариства.
 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 462.3 462.2 0 0 462.3 462.2
будівлі та споруди 345.4 328.8 0 0 345.4 328.8
машини та обладнання 27.0 29.9 0 0 27.0 29.9
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 89.9 103.5 0 0 89.9 103.5
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 462.3 462.2 0 0 462.3 462.2
Опис Термiни користування основними засобами встановлюються iндивiдуально комiсiєю на кожен об'єкт основних засобiв i затверджуються наказом по пiдприємству. На будiвлi - 25 рокiв, на комп'ютери та iншу офiсну технiку вiд 3 до 6 рокiв. Ступiнь використання основних засобiв 65%. Ступiнь зносу основних засобiв - 35%. Товариство користується основними засобiми на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Всi основнi засоби використовується належним чином, згiдно iнструкцiї по використанню та умовами технологiчного процесу. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду - 713,5 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду складає 462,2 тис.грн., сума нарахованого зносу - 251,3 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх зносом та вибуттям з однiєї сторони та придбанням оргтехнiки з iншої стороки. Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 405.6 352.7
Статутний капітал (тис. грн.) 20.0 20.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 20.0 20.0
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтнiй та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 385,6 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 385,6 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 61.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 747.4 X X
Усього зобов'язань X 808.8 X X
Опис: Облiк та оцiнка зобов'язань ведеться вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №11 "Зобов'язання". Поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058, м.Львiв, вул.Замарстинiвська, 83А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1287 25.02.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Текст аудиторського висновку (звіту)  
ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а, 252-03-45 Свiдоцтво № 1287
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
«Львiвм'ясомолпроект ”
станом на 31.12.2013 року

м. Львiв 01 квiтня 2014 р.
Власники цiнних паперiв, керiвництво ПрАТ « Львiвм'ясомолпроект ”
1. Основнi вiдомостi про пiдприємство:
Найменування емiтента
ПрАТ „Львiвм’ясомолпроект”
Код ЄДРПОУ
00452765
Дата первинної реєстрацiї
11.01.1997 р.
Мiсце проведення реєстрацiйної дiї
Виконавчий комiтет Львiвської мiської Ради
Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї
06.11.2012р №14151070013008553
Юридична адреса
м. Львiв, площа Князя Святослава, 11
Розрахунковий рахунок
№ 2600333452
МФО
№ 380805
Назва банку
АТ РайффайзенБанк «Аваль» м. Київ

Основнi види дiяльностi
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури, 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу , геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах, 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Статутний капiтал
20000,0 грн.
Кiлькiсть простих iменних акцiй
80000 шт.
Номiнальна вартiсть акцiй
0,25 грн.


2. Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка пiдприємства проведена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту
Аудиторський висновок пiдготовлений вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за №1358/20096.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере­вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки:
висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект» за 2013р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi.
До перевiрки наданi:
-установчi документи ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект» ;
- первинна документацiя та регiстри аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку;
- податкова звiтнiсть;
- наказ про облiкову полiтику;
- фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2013 року
Баланс (форма № 1-м), звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк (форма № 2-м).
Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся..
Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок.
Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi
пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики товариства.
При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi,
вiдповiдно до якого виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо­вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» з урахуванням вимог Положення щодо пiдгото­вки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фо­ндового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондово­го ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект” (наказ № 1 вiд 03 сiчня 2012р). Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект ” за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200«Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».

4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданих для перевiрки фiнансових звiтiв та iнших документiв товариства на пiдставi аудиторської перевiрки за результатами операцiй з 01.01.2013р. по 31.12.2013р..
Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки.
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700,705.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України.
Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО. Облiк усiх операцiй здiйснюється з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi.
На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об»єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект ” на 31.12.2013р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.
Аудитором перевiрено наступнi форми фiнансової звiтностi: Баланс товариства, фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2013р.; звiт про фiнансовi результати за 2013р.
На думку аудитора, перевiрка проведена з достатнiм рiвнем впевненостi в тому, що масштаб аудиторських робiт надає можливiсть виявлення всiх суттєвих вiдхилень вiд дiючих на момент перевiрки вимог дiючого законодавства.
На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення безумовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект ” за 2013 рiк, складений Товариством.
Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект ” в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2013р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України.
6. Опис важливих аспектiв облiкової полiтики.
6.1 Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до П(С)БО .
Необоротнi активи
Облiк надходження, вибуття, наявностi та визнання первiсної вартостi об’єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 „Основнi засоби” затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. №92, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2000 року №288/4509 (зi змiнами та доповненнями). До основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше року та первiсною вартiстю бiльше 2500 грн.
Первiсну вартiсть основних засобiв складає їх iсторична (фактична) собiвартiсть.
Пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв згiдно строкiв корисного використання необоротних активiв, встановлених наказом по пiдприємству № 4/а вiд 31.03.2011 року.
Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним синтетичного облiку.
Вiдомiсть про необоротнi активи
тис.грн.

п/п
Необоротнi активи
На
01.01.2013 р
На
31.12.2013 р.
Вiдхилення
(+,–)
1.
Первiсна вартiсть
658,9
713,5
54,6
2.
Знос
196,6
251,3
54,7
3.
Залишкова вартiсть
462,3
462,2
-0,1
Протягом звiтного перiоду в складi необоротних активiв вiдбулися наступнi змiни:
1.) придбано i введено в експлуатацiю:
- основнi засоби вартiстю 48,5 тис.грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 13,7 тис.грн.;
2.) списано 100% зношенi необоротнi активи первiсною вартiстю 7,6 тис.грн.,
3.) нараховано амортизацiї за 2013 рiк по необоротних активах в сумi 62,3 тис.грн.в т.ч.
- по основних засобах 48,7 тис.грн..
- по малоцiнних необоротних матерiальних активах 13,6 тис.грн.
Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилася.
Вiдповiдно до наказу про Облiкову полiтику, до малоцiнних необоротних матерiальних активiв товариство вiдносить активи, вартiстю менше 2500,0 грн., та термiн корисного використання яких складає бiльше одного року.
Для малоцiнних необоротних матерiальних активiв встановлено метод нарахування амортизацiї в розмiрi 100% вартостi в мiсяцi вводу в експлуатацiю.
Згiдно даних бухгалтерського облiку їх вартiсть станом на 31.12.2013 р. становить:
- первiсна вартiсть 70,5 тис.грн.
- знос 70,5 тис.грн.
Фiнансовi iнвестицiї та незавершене будiвництво на балансi Товариства не числяться.
Запаси.
Порядок визнання, оцiнка придбання та вибуття запасiв вiдповiдає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 9 “Запаси”. Одиницею запасiв визначається кожне найменування цiнностей. Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Незавершене виробництво вiдображають в облiку та балансi за фактично виробничою собiвартiстю. Оцiнка вибуття запасiв при виконаннi робiт та iншому вибуттi здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику по методу ФIФО.
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання матерiалiв, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi у встановленому порядку.
Активи, що використовуються протягом не бiльше 1-го року, визнаються малоцiнними швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рах. 22 „Малоцiннi та швидкозношуванi предмети”.
Вiдповiдно до вимог п.23 П(С)БО 9 вартiсть МШП, що переданi в експлуатацiю виключаються зi складу активiв (списуються з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами Товариства протягом строку їх фактичного використання.
В балансi станом 31.12.2013р. запаси вiдображенi за первiсною вартiстю в сумi 266,1тис.грн. в т. ч.:
виробничi запаси 1,7 тис.грн.
незавершенi роботи 264,4 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть.
Визнання i оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 10 “Дебiторська заборгованiсть” затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р. № 237, iз змiнами i доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.10.99 р. № 725/4018.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв на iндивiдуальнiй основi.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю.
Станом на 31.12.2013 р. дебiторська заборгованiсть Товариства становить 198,0 тис.грн.
Аналiз дебiторської заборгованостi
тис.грн.

п/п
Дебiторська заборгованiсть
На
01.01.2013 р
На
31.12.2013 р.
1.
Дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги
66,2
179,2
2.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
12,5
18,8
Всього
78,7
198,0

Грошовi кошти та їх еквiваленти
Облiк касових операцiй ведеться вiдповiдно до Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку №637 вiд 15.12.2004 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2006 р. за №40/10320.
Операцiї за поточними рахунками в банках ведуться згiдно чинного законодавства.
В статтi Балансу „Грошовi кошти та їх еквiваленти”. Товариством вiдображено залишок грошових коштiв на поточному рахунку в банку 78582,23 грн., на депозитному рахунку 140000,00 грн.
Iншi оборотнi активи
Iншi оборотнi активи рахуються в балансi Товариства в сумi 123,8 тис.грн. У данiй статтi вiдображено сальдо рахунку 643 „Податкове зобов’язання”.
Станом на 31.12.2013 року сума активiв Товариства в порiвняннi з даними на 01.01.2013 року збiльшилася на суму 430,6 тис.грн. (51,4%) i становить 1268,7 тис.грн. в т.ч.:
- необоротнi активи 462,2 тис.грн.
- оборотнi активи 806,5 тис.грн.
На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами активiв подана в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
6. 2 Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до П(С)БО .
Статутний капiтал
Статутний капiтал ПрАТ „Львiвм’ясомолпроект” становить 20000,00.грн. i подiлений на 80000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Статутний капiтал сформований в процесi приватизацiї i сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни.
З метою бухгалтерського облiку Статутний фонд вiдображається на рахунку 40 „Статутний капiтал”, облiк ведеться реєстратором окремо по кожному акцiонеру.
Розмiр Статутного капiталу, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства на дату Балансу, вiдповiдає розмiру, визначеному у Статутi пiдприємства i становить 20000,00 грн. За аналiзований перiод Статутний капiтал не змiнювався.
Аналiтичний та синтетичний облiк Статутного капiталу на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО, Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань, господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, та Iнструкцiї по його застосуванню, що затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року за № 291, обранiй облiковiй полiтицi, а також iншим нормативним документам.
Розмiщення цiнних паперiв (акцiй)
ПрАТ „Львiвм’ясомолпроект” станом на 31.12.2013 року


п/п
Власники
К-сть акцiй (шт.)
Частка в статутному капiталi %
Сумарна вартiсть акцiй (грн.)
Фiзичнi особи

1.
Захарчук Р.П.
42898
53,6225
10724,50
2.
Шпак Р.П.
6153
7,69125
1538,25
3.
Пасека О.С.
30949
38,6863
7737,25
Всього:
80000
100
20000,0
Власний капiтал
Розкриття iнформацiї про власний капiтал базується на вимогах нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 « Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», згiдно з якими визначається склад власного капiталу Товариства протягом звiтного перiоду.
Структура власного капiталу
тис. грн.
№ п/п
Власний капiтал
На 01.01.2013р
На
31.12.2013р
1.
Статутний капiтал
20,0
20,0
2.
Резервний капiтал
-
3,0
3.
Нерозподiлений прибуток
332,7
382,6
Всього
352,7
405,6
Протягом звiтного перiоду в структурi власного капiталу вiдбулись наступнi змiни:
1. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект» вiд 24.04.2013р. здiйснено розподiл прибутку за 2012р. наступним чином:
- створено резервний капiтал в сумi 3000 грн., що становить 15% статутного капiталу Товариства i не перевищує розмiр щорiчних вiдрахувань у розмiрi 5% чистого прибутку Товариства;
- нараховано i виплачено дивiденди за 2012р в розмiрi 50000 грн. з розподiлом мiж акцiонерами пропорцiйно їх часткам у статутному капiталi товариства;
2. по результатах фiнансово – господарської дiяльностi Товариста за 2013р отримано чистий прибуток в сумi 102,9 тис.грн..
Отже, власний капiтал порiвняно з початком року збiльшився на суму 52,9 тис.грн. i станом на 31.12.2013р. становить 405,6 тис.грн.
На нашу думку , розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
6.3. Розкриття iнформацiї за видами зобов’язань вiдповiдно до П(С)БО
Зобов’язання
Облiк та оцiнка зобов’язань ведеться вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №11 „Зобов’язання” затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20, iз змiнами i доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000 р. № 85/4306.
Поточнi зобов’язання вiдображенi в балансi за сумою погашення .
Станом на 31.12.2013 року поточнi зобов’язання Товариства в порiвняннi з даними на початок року збiльшилися на суму 364,6 тис.грн. (82,1%) i становлять 808,8 тис.грн. в т.ч.:
1. Кредиторська заборгованiсть за товари (послуги) 4,2 тис.грн
2. Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом 61,4 тис.грн. в т.ч.
- заборгованiсть по ПДВ 14,8 тис.грн.
- заборгованiсть по єдиному податку 6,3 тис.грн
3. Iншi поточнi зобов’язання 743,2 тис.грн.в т.ч.:
- розрахунки по одержаних авансах 743,2 тис.грн.
Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування
Товариство створює забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам для забезпечення рiвномiрного вiднесення на витрати на протязi звiтного року.
Станом на 31.12.2013р. нараховано резерв вiдпусток в сумi 54,3 тис.грн.
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам
тис.грн.
№ п/п
Забезпечення

2013р
1.
Забезпечення на початок перiоду
41,2
2.
Нараховано
44,5
3.
Використано
31,4
4.
Забезпечення на кiнець перiоду
54,3
Станом на 31.12.2013 року загальна сума пасивiв становить 1268,7 тис.грн. в т.ч.:
- власний капiтал 405,6 тис.грн.
- поточнi зобов’язання 808,8 тис.грн.
- забезпечення наступних витрат 54,3 тис.грн.
На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами зобов’язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.

6.4 Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про фiнансовий результат товариства.
Доходи
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: Актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, рахункiв-фактур та iнших первинних документiв передбачених статтею 9 Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях наданих аудитору стосовно доходiв Товариства за звiтний рiк вiдповiдають первинним документам.
На думку аудитора у всiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №15 „Дохiд” по принципу нарахування та вiдповiдностi.
Дохiд вiд наданих послуг вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається виходом iз ступеня заваршеностi операцiї, надання послуг на дату балансу.
Протягом 2013 року ПрАТ „Львiвм’ясомолпроект” отримав чистий дохiд в загальнiй сумi 906,4 тис.грн. в т.ч.:
- чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт (послуг) 900,7 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи 5,7 тис.грн.
Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк у всiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв Товариства, а також розкриває iнформацiю про них.
Витрати
Ведення облiку витрат виробництва та обiгу вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №16 „Витрати” затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99 р. № 318, iз змiнами i доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.01.2000 р. № 27/4248. Витрати вiдображаються одночасно iз зменшенням активiв або збiльшення зобов’язань. Для облiку витрат товариство використовує рахунки класу „9” „Витрати дiяльностi”.
Протягом 2013 року Товариство зазнало витрат вiд господарської дiяльностi в загальнiй сумi 803,5 тис.грн. в т.ч.:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт ,послуг) 511,2 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати 292,3 тис.грн.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору стосовно витрат Товариства за 2012 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
Фiнансовий результат
З врахуванням отриманих доходiв та понесених витрат Товариством отримано чистий прибуток в сумi 102,9 тис.грн.
6.5 Висловлення думки про показники фiнансового стану
табл.№1
Аналiз показникiв фiнансової сталостi


п/п
Показник
На початок року
На
звiтну дату
Вiдхилення
(+,–)
Теоретичне значення
1
Коефiцiєнт фiнансової автономiї
0,42
0,32
-0,10
0,5
2
Коефiцiєнт спiввiдношення позикового i власного капiталу
1,38
2,13
0,75
0,5 – 1,0
Товариство фiнансово не стабiльне . Протягом звiтного перiоду фiнансова стабiльнiсть погiршилася за рахунок збiльшення зобов'язань на 82% . Коефiцiєнти фiнансової сталостi нижчi вiд нормативних величин
табл.№2
Аналiз показникiв платоспроможностi
№№ п/п
Показник
На початок року
На
звiтну дату
Вiдхилення
(+,–)
Теоретичне значення
11
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0,33
0,27
-0,06
0,2
12
Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi
0,67
0,67
-
0,7
13
Загальний коефiцiєнт лiквiдностi
0,85
1,00
0,15
2,0
Показники абсолютної та промiжної лiквiдностi знаходяться в межах нормативного значення, що вказує на абсолютну платоспроможнiсть Товариства. За рахунок забезпеченостi грошовими коштами пiдприємство негайно зможе покрити 27% своїх зобов'язань, що є достатнiм (норматив 20%).
В той же час оборотнi активи не в достатнiй мiрi покривають поточнi зобовязання, про що говорить загальний коефiцiєнт лiквiдностi 1,0 ( нормативне значення 2,0).
7. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств», якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.


Станом на 31.12.2013 р. чистi активи ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект” складають:
Рядок
Сума на кiнець звiтного перiоду,
тис. грн..
1.
АКТИВИ
1.1
Необоротнi актив
462,2
1.2
Оборотнi активи
806,5
1.3
Витрати майбутнiх перiодiв
1.4
Усього активiв
1268,7
2.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1
Довгостроковi зобов’язання
2.2
Поточнi зобов’язання
808,8
2.3
Забезпечення наступних виплат i
цiльове фiнансування
54,3
2.4
Доходи майбутнiх перiодiв
2.5
Усього зобов’язань
863,1
3.
ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.4 – рядок 2.5)
405,6
4.
СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi:
20,0
4.1
Неоплачений капiтал
4.2
Вилучений капiтал
5.
Вiдвернення (рядок 3 – рядок 4)
385,6
Таким чином, станом на 31.12.2013р. чистi активи ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект” дорiвнюють 405,6 тис. грн., що є бiльшi вiд розмiру статутного капiталу товариства на 385,6 тис. грн., тобто знаходяться в межах дiючого законодавства.
Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект ” знаходиться в межах дiючого законодавства.
8. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.

9. Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), предмет якого становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Ми перевiрили дiючi в 2013 роцi положення Статуту Товариства, в яких не визначено додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину.
Виконання значних правочинiв здiйснюється Товариством вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вартiсть активiв Товариства на 31.12.2012 р. складає 838,1 тис. грн. Нижня границя значного правочину для Товариства на 2013 рiк складає 838,1 х 10%/100% = 83,81 тис. грн.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв.
10. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1. вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
2. достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.
Станом на 31.12.2013 року акцiями товариства володiє 3 акцiонери.
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект ” здiйснюється вiдповiдно до:
роздiлу 7.1 Статуту, зареєстрованого 15 квiтня 2011 року;
рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №15 вiд 21 березня 2011 року).
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
загальнi збори Товариства,
директор,
ревiзор
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15 вiд 21.03.2011 року).
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня.
Протягом звiтного року директор товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснював ревiзор.
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзором не проводились.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект», вважає за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект ” таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль.
Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект ”. Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок:
1. прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
2. наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.

11. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками у ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект» визначає директор.. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ” ПрАТ «Львiвм'ясомолпроект» в наслiдок шахрайства.
12. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995р.), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.02.2011р. №228/4 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016р.; сертифiкат аудитора Малюци Л.Г.: серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.№207/2 до 30.11.2014р.; реєстрацiйний № 3282; Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю згiдно рiшення Аудиторської палати України №257/4 вiд 27.09.2012р.
Мiсцезнаходження: 79058 Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а.
Тел..0673102417.
Договiр № 06/02 вiд 06 лютого 2014р.
Аудиторська перевiрка проводилась з 26.03.2014р. по 01.04.2014р.
Аудитор
(сертифiкат серiя А №003512 м.Львiв) Хомяк Р.Л.
Директор
ТзОВ Аудиторська фiрма
«Львiвський аудит» Малюца Л.Г.
01.04.2014р.

д/н
д/н
д/н

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): д/н   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): Статут Товариства

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Ні Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада   X
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором X  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Iншi причини вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): д/н
   

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число)  
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект" за ЄДРПОУ 00452765
Територія   за КОАТУУ 4610136300
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ .
Вид економічної діяльності   за КВЕД 71.11
Середня кількість працівників 26  
Одиниця виміру: тис.грн.  
Адреса 79016, м.Львiв, пл.Князя Святослава,11  
Форма № 1-м
Баланс на 31.12.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 462.3 462.2
- первісна вартість 031 658.9 713.5
- знос 032 ( 196.6 ) ( 251.3 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 462.3 462.2
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 79.5 266.1
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 66.2 179.2
- первісна вартість 161 66.2 179.2
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 12.5 18.8
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 147.1 218.6
- у тому числі в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 70.5 123.8
Усього за розділом II 260 375.8 806.5
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 838.1 1268.7
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 20.0 20.0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 0 3.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 332.7 382.6
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 352.7 405.6
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 41.2 54.3
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 4.2
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 21.1 61.4
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці 580 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 423.1 743.2
Усього за розділом IV 620 444.2 808.8
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 838.1 1268.7

Примітки Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" в усiх суттєвих аспектах достовiрно i повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України.
Керівник Р.П. Шпак
Головний бухгалтер Х.I.Кость

 

Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період за аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1080.8 1543.1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 180.1 ) ( 257.2 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 900.7 1285.9
Інші операційні доходи 040 5.7 12.7
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 906.4 1298.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 511.2 ) ( 981.9 )
Інші операційні витрати 090 ( 292.3 ) ( 254.9 )
у тому числі: 091 32.4 32.6
  092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 803.5 ) ( 1236.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 102.9 61.8
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 102.9 61.8
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки Звiт про фiнансовi результати за 2013р. в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв i витрат товариства, а також розкриває iнформацiю про них. З врахуванням отриманих доходiв та понесених витрат Товариством отримано чистий прибуток в сумi 102,9 тис.грн.
Керівник Р.П. Шпак
Головний бухгалтер Х.I.Кость

Нам довіряють