Регулярна інформація за 2012 рік

Назва: Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"
ЄДРПОУ: 00452765
Рік: 2012
Дата публікації: 29.04.2013

Загальні відомості

Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"
Організаційно-правова форма емітента
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00452765
Місцезнаходження емітента
Львівська Залiзничний р-н 79016 Львiв пл. Князя Святослава 11
Міжміський код, телефон та факс емітента
(032) 233-04-94 (032) 233-04-94

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"
Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Поштовий індекс 79016
Область, район Залiзничний
Населений пункт Львiв
Вулиця, будинок пл. Князя Святослава 11

Основні види діяльності

71.11 — діяльність з сфері архітектури
71.12 — діяльність з сфері інжинірингу, геології та геодезія, надання послуг технічного консультування в цих сферах
74.90 — інша професійна наукова та технічна діяльність

Інформація про органи управління емітента

Основним органом управлiння Товариством є Загальнi збори акцiонерiв Директор - Шпак Роман Петрович Ревiзор - Захарчук Руслан Павлович Заступник директора - Зелик Володимир Осипович Головний бухгалтер - Боднар Христина Iванiвна

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Боднар Христина Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 062152 23.09.2002 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi
Рік народження** 1986
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект", винагороди не виплачуються.
Опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положеннями.Основне мiсце роботи ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" - Головний бухгалтер. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Посада Ревiзор - менеджер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Захарчук Руслан Павлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 399087 25.03.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Рік народження** 1979
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** СП "Белла Вiста", менеджер, винагороди не виплачуються.
Опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положеннями.Приватний пiдприємець - менеджер. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Посада Заступник директора
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зелик Володимир Осипович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КС 592572 30.10.2007 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.
Рік народження** 1944
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект", голова правлiння, винагороди не виплачуються.
Опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положеннями.Основне мiсце роботи ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" - Заступник директора. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Посада Директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шпак Роман Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 464388 29.05.1997 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Рік народження** 1979
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний пiдприємець "Шпак", директор, винагороди не виплачуються.
Опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положенням.Основне мiсце роботи ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" - Директор. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кільк. акцій (у %)Кільк. за видами акцій
прості іменніпрості на пред'яв.привіл. іменніпривіл. на пред'яв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Головний бухгалтер Боднар Христина Iванiвна КА 062152 23.09.2002 Залiзничним РВ УМВС України у Львiв. обл. 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Ревiзор - менеджер Захарчук Руслан Павлович КА 399087 25.03.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 04.02.2011 42898 53.6225 42898 0 0 0
Заступник голови правлiння Зелик Володимир Осипович КС 592572 30.10.2007 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Голова правлiння Шпак Роман Петрович КА 464388 29.05.1997 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 26.01.2007 6153 7.69125 6153 0 0 0
Усього 49051 61.31375 49051 0 0 0

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особиІдентиф. код за ЄДРПОУМісцезнах.Дата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кільк. акцій (у %)Кільк. за видами акцій
прості іменніпрості на пред'яв.привіл. іменніпривіл. на пред'яв.


Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Дата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кільк. акцій (у %)Кільк. за видами акцій
прості іменніпрості на пред'яв.привіл. іменніпривіл. на пред'яв.
Захарчук Руслан Павлович КА 399087 25.03.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львівській обл. 04.02.2011 42898 53.6225 42898 0 0 0
Пасека Олексій Степанович КВ 920629 06.06.2002 Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл. 04.02.2011 30949 38.68625 30949 0 0 0
Усього 73847 92.30875 73847 0 0 0

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X  
Дата проведення 27.04.2012
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1. Обрання голови та секретаря. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 4. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2011р. 5. Розподіл прибутку товариства за 2011р. і затвердження розміру дивідендів за 2011р. 6. Розгляд висновку ревізора і прийняття рішення за його висновками. 7. Створення дочірних підприємств на базі акціонерного товариства. 8. Про відчуження майна ПрАТ. 9. Про реконструкцію майна, належного ПрАТ. 10. Про заставу майна, належного ПрАТ. 11. Про оренду основних засобів. За повідомленням мандатної комісії, п.Зелика В.О., п.Боднар Х.І., на зборах були присутні акціонери, які мають 80000 декларованих голосів, що складає 100% від загальної кількості. 4. Внесення змін та доповнень до Статуту 5. Створення дочірніх підприємств на базі акціонерного товариства. 6. Про відчуження майна ВАТ. 7. Про реконструкцію майна, належного ВАТ. 8. Про заставу майна, належного ВАТ.

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменув. органу, що зареєстрував випускМіжн. ідент. номерТип цінного паперуФорма існув. та форма випускуНомін. вартість акцій (грн.)Кільк. акцій (штук)Загал. номінал. варт. (грн.)Частка у стат. капіт. (у %)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.01.2011 05/13/1/11 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 4000113153 Акції Іменні прості Бездокум. Іменні 0.25 80000 20000 100
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй Товариства.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 456.2 462.3 0 0 456.2 462.3
будівлі та споруди 362.1 345.4 0 0 362.1 345.4
машини та обладнання 27.2 27 0 0 27.2 27
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 66.9 89.9 0 0 66.9 89.9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 456.2 462.3 0 0 456.2 462.3
Опис Бухгалтерський облік основних засобів, їх класифікація та оцінка відповідають критеріям визнання за П(С)БО №7 "Основні засоби"

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 352.7 290.9
Статутний капітал (тис. грн.) 20 20
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 20 20
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 332,7 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 332,7 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 21.1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 423.1 X X
Усього зобов'язань X 444.2 X X
Опис: Примiтки вiдсутнi

Річна фінансова звітність

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Львівм'ясомолпроект" за ЄДРПОУ 00452765
Територія   за КОАТУУ 4610136300
Організаційно-правова форма господарювання Приватне підприємство за КОПФГ 120
Орган державного управління   за КОДУ .
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури за КВЕД 71.11
Середня кількість працівників (чол.) 26    
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 79016, Залiзничний, Львiв, пл. Князя Святослава 11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)  
за міжнародними стандартами фінансової звітності V


Баланс на 31.12.2012 р.
Форма № 1-м
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 456.2 462.3
- первісна вартість 031 606.3 658.9
- знос 032 ( 150.1 ) ( 196.6 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 456.2 462.3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 211.7 79.5
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 103.3 66.2
- первісна вартість 161 103.3 66.2
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 6.6 12.5
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 175.9 147.1
- у тому числі в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 118.8 70.5
Усього за розділом II 260 616.3 375.8
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 1072.5 838.1

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 20 20
Додатковий капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 270.9 332.7
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 290.9 352.7
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 27.8 41.2
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 40.7 21.1
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці* 580 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 713.1 423.1
Усього за розділом IV 620 753.8 444.2
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1072.5 838.1
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0


Примітки Фінансова звітність ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" справедливо й достовірно відображає інформацію за видами активів у відповідності до вимог Міжнародних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.
Керівник Шпак Роман Петрович
Головний бухгалтер Боднар Христина ІванівнаЗвіт про фінансові результати
за 31.12.2012 р.
Форма № 2-м
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1543.1 834
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 257.2 ) ( 139 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 1285.9 695
Інші операційні доходи 040 12.7 4.5
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 1298.6 699.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 981.9 ) ( 472.5 )
Інші операційні витрати 090 ( 254.9 ) ( 225.9 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 32.6 ) ( 77.9 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 1236.8 ) ( 698.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 61.8 1.1
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 61.8 1.1
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) - це доход (виручка) вiд вiд реалiзацiї продукцiї за вирахуванням вiдповiдних податкiв, зборiв, знижок тощо.
Керівник Шпак Роман Петрович
Головний бухгалтер Боднар Христина Іванівна

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва АО1 №777929
Дата державної реєстрації 11.01.1997
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Львiвської мiської Ради
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 20000
Сплачений статутний капітал (грн.) 20000

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль"
МФО банку 380805
Поточний рахунок 2600333452
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті д/в
МФО банку д/в
Поточний рахунок д/в

Інформація про стан корпоративного управління

Ознайомитись з інформацією можна на цій сторінці.


Інформація щодо аудиторського висновку

Текст аудиторського висновку
ТзОВ аудиторська фірма "Львівський аудит"
79058, Львів, вул. Замарстинівська, 83а, 252-03-45 Свідоцтво № 1287

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
"Львівм'ясомолпроект "
станом на 31.12.2012 року

м. Львів 22 березня 2012 р.
Власники цінних паперів, керівництво ПрАТ " Львівм'ясомолпроект "
1. Основні відомості про підприємство:

Найменування емітента ПрАТ "Львівм'ясомолпроект"
Код ЄДРПОУ 00452765
Дата державної реєстрації 11.01.1997 р.
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Львівської міської Ради
Юридична адреса м. Львів, площа Князя Святослава, 11
Розрахунковий рахунок № 2600333452
МФО № 380805
Назва банку АТ РайффайзенБанк "Аваль" м. Київ
Основні види діяльності 71.11 Діяльність у сфері архітектури, 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу , геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Статутний капітал 20000,0 грн.
Кількість простих іменних акцій 80000 шт.
Номінальна вартість акцій 0,25 грн.

2. Опис аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка підприємства проведена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".
Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту
Аудиторський висновок підготовлений відповідно до "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. №1360, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за №1358/20096.
У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Поставлені цілі до аудиторської перевірки:
" висловити професійну думку незалежного аудитора щодо достовірності фінансових звітів ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" за 2012р. та її відповідності встановленим нормам складання фінансової звітності.
До перевірки надані:
-установчі документи ПрАТ "Львівм'ясомолпроект " ;
- первинна документація та регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку;
- податкова звітність;
- наказ про облікову політику;
- фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва станом на 31.12.2012 року
(форма № 1), звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма № 2).
Товариство веде бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишились незмінними протягом періоду, що перевірявся..
Аудиторська перевірка була спланована і виконана з метою збору достовірних даних про те, що фінансові звіти товариства не містять суттєвих помилок.
Під час аудиторської перевірки застосовувались методи тестування правильності даних, відображених у фінансовій звітності, шляхом здійснення аналізу доказів, які
підтверджують суми, відображені у фінансовій звітності, в т.ч. аналізу принципів бухгалтерського обліку, які застосовувались при підготовці звітності, відповідності даних, наданих у фінансовій звітності даним бухгалтерського обліку та первинної документації, аналізу облікової політики товариства.
При застосуванні процедур перевірки використовувався принцип суттєвості,
відповідно до якого виявленню підлягають суттєві помилки, що можуть вплинути на показники фінансової звітності.
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.
На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 № 122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів" з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та облікової політики ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" (наказ № 1 від 03 січня 2012р). Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПрАТ "Львівм'ясомолпроект " за станом на кінець останнього дня звітного року.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів

Згідно з МСА 200 управлінський персонал бере на себе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Управлінський персонал несе відповідальність за виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200"Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту".


4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо наданих для перевірки фінансових звітів та інших документів товариства на підставі аудиторської перевірки за результатами операцій з 01.01.2012р. по 31.12.2012р..
Аудит проводився відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Отримані аудиторські докази забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.
Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг , зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 700,705.

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України.
Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України.
Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО. Облік усіх операцій здійснюється з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку.
Аудитор вважає за можливе підтвердити, що прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим в Україні.
На думку аудитора, фінансова звітність підприємства складена на основі дійсних облікових даних і в цілому об"єктивно відображає фактичний фінансовий стан ПрАТ "Львівм'ясомолпроект " на 31.12.2012р. за результатами операцій за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
Аудитором перевірено наступні форми фінансової звітності товариства: фінансовий звіт суб"єкта малого підприємництва станом на 31.12.2012р.; звіт про фінансові результати за 2012р.
На думку аудитора, перевірка проведена з достатнім рівнем впевненості в тому, що масштаб аудиторських робіт надає можливість виявлення всіх суттєвих відхилень від діючих на момент перевірки вимог діючого законодавства.

На думку аудитора, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення безумовно-позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності ПрАТ "Львівм'ясомолпроект " за 2012 рік, складений Товариством.
Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність ПрАТ "Львівм'ясомолпроект " в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2012р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України.

6. Опис важливих аспектів облікової політики.

6.1 Розкриття інформації за видами активів відповідно до П(С)БО .

Не6оборотні активи
Облік надходження, вибуття, наявності та визнання первісної вартості об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року №288/4509 (зі змінами та доповненнями). До основних засобів підприємством віднесені матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких більше року та первісною вартістю більше 1000 грн., а з 01.01.2012р більше 2500 грн.
До 01.04.2011 року нарахування амортизації основних засобів підприємством проводилося із застосуванням методів, встановлених пунктом 26 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", а саме: застосовувалися норми та методи, встановлені статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
З 01.04.2011 року відповідно до ПКУ та Наказу "Про облікову політику" підприємством застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів згідно строків корисного використання необоротних активів, встановлених наказом по підприємству № 4/а від 31.03.2011 року.
Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним синтетичного обліку.
Відомості про необоротні активи наведені в таблиці.

п/п
Необоротні активи На
01.01.2012 р На
31.12.2012 р. Відхилення
(+,-)
1. Первісна вартість (тис.грн.) 606,3 658,9 52,6
2 Знос
(тис.грн.) 150,1 196,6 46,5
3. Залишкова вартість (тис.грн.) 456,2 462,3 6,1

Протягом звітного періоду в складі необоротних активів відбулися наступні зміни:
- придбано і введено в експлуатацію:
- основні засоби вартістю 47,5 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 13,0 тис.грн.;
- списано зношені основні засоби первісною вартістю 6,6 тис.грн.,
- малоцінні необоротні матеріальні активи вартістю 1,3 тис.грн.;
- нараховано амортизації за 2012 рік по необоротних активах в сумі 54,4 тис.грн.


Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не проводилася.
Відповідно до наказу про Облікову політику, до малоцінних необоротних матеріальних активів товариство відносить активи, вартістю менше 2500,0 грн., та термін корисного використання яких складає більше одного року.
Для малоцінних необоротних матеріальних активів встановлено метод нарахування амортизації в розмірі 100% вартості в місяці вводу в експлуатацію.
Згідно даних бухгалтерського обліку їх вартість станом на 31.12.2012 р. становить:
- первісна вартість 57,8 тис.грн.
- знос 57,8 тис.грн.
Фінансові інвестиції та незавершене будівництво на балансі Товариства не числяться.
Запаси.
Порядок визнання, оцінка придбання та вибуття запасів відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Одиницею запасів визначається кожне найменування цінностей. Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Оцінка вибуття запасів при виконанні робіт та іншому вибутті здійснюється згідно наказу про облікову політику по методу ФІФО.
Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання матеріалів, які підписані уповноваженими особами Товариства та затверджені у встановленому порядку.
Активи, що використовуються протягом не більше 1-го року, визнаються малоцінними швидкозношуваними предметами (МШП) та обліковуються Товариством на рах. 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".
Відповідно до вимог п.23 П(С)БО 9 вартість МШП, що передані в експлуатацію виключаються зі складу активів (списуються з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами Товариства протягом строку їх фактичного використання.
В балансі станом 31.12.2012р. запаси відображені за первісною вартістю в сумі 79,5 тис.грн. в т. ч.:
незавершені роботи - 79,5 тис.грн.
Дебіторська заборгованість.
Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237, із змінами і доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.99 р. № 725/4018.
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.
Поточна дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.
Станом на 31.12.2012 р. дебіторська заборгованість Товариства становить 78,7 тис.грн. в т.ч.:
1. Дебіторська заборгованість за роботи, послуги 66,2 тис.грн.
2. Інша поточна дебіторська заборгованість 12,5 тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Облік касових операцій ведеться відповідно до Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку №637 від 15.12.2004 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2006 р. за №40/10320.
Операції за поточними рахунками в банках ведуться згідно чинного законодавства.
В статті Балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти". Товариством відображено залишок грошових коштів на поточному рахунку в банку 32097,15 грн., на депозитному рахунку 115000,00 грн.
Інші оборотні активи
Інші оборотні активи рахуються в балансі Товариства в сумі 70,5 тис.грн. У даній статті відображено сальдо рахунку 643 "Податкове зобов'язання".
Станом на 31.12.2012 року сума активів Товариства в порівнянні з даними на 01.01.2012 року зменшилася на суму 234,4 тис.грн. (21,9%) і становить 838,1 тис.грн.
- необоротні активи 462,3 тис.грн.
- оборотні активи 375,8 тис.грн.
На нашу думку, розкриття інформації за видами активів надана в фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

6. 2 Розкриття інформації про власний капітал відповідно до П(С)БО .

Статутний капітал

Статутний капітал ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" становить 20000,00.грн. і поділений на 80000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Статутний капітал сформований в процесі приватизації і сплачений повністю у встановлені законодавством терміни.
З метою бухгалтерського обліку Статутний фонд відображається на рахунку 40 "Статутний капітал", облік ведеться реєстратором окремо по кожному акціонеру.
Розмір Статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності Підприємства на дату Балансу, відповідає розміру, визначеному у Статуті підприємства і становить 20000,00 грн. За аналізований період Статутний капітал не змінювався.
Аналітичний та синтетичний облік Статутного капіталу на підприємстві відповідає вимогам П(С)БО, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань, господарських операцій підприємств і організацій, та Інструкції по його застосуванню, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року за № 291, обраній обліковій політиці, а також іншим нормативним документам.

Розміщення цінних паперів (акцій)

ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" станом на 31.12.2012 року


п/п
Власники К-сть акцій (шт.) Частка в статутному капіталі % Сумарна вартість акцій (грн.)
Фізичні особи
1. Захарчук Р.П. 42898 53,6225 10724,50
2. Шпак Р.П. 6153 7,69125 1538,25
3. Пасека О.С. 30949 38,6863 7737,25
Всього: 80000 100 20000,0
Власний капітал

Розкриття інформації про власний капітал базується на вимогах П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал", згідно з якими визначається склад власного капіталу Товариства протягом звітного періоду.
Станом на 31.12.2012 року структура власного капіталу Товариства наступна:
- статутний капітал 20,0 тис.грн.
- нерозподілений прибуток 332,7 тис.грн.
Статутний капітал не змінювався.
Резервний фонд не створювався. Згідно статуту, передбачено створення резервного фонду в розмірі 25% статутного фонду Товариства шляхом щорічних відрахувань в розмірі 5% суми чистого прибутку Товариства.
Власний капітал, в порівнянні з поточним роком, збільшився за рахунок отриманого чистого прибутку в сумі 61,8 тис.грн. і станом на 31.12.2012р. становлять 352,7 тис.грн..
На нашу думку , розкриття інформації про власний капітал в балансі товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

6.3. Розкриття інформації за видами зобов'язань відповідно до П(С)БО

Зобов'язання
Облік та оцінка зобов'язань ведеться відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №11 "Зобов'язання" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20, із змінами і доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 р. № 85/4306..
Станом на 31.12.2012 року поточні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок року зменшилися на суму 309,6 тис.грн. (41,0%) і становлять 444,2 тис.грн.. Поточні зобов'язання відображені на дату балансу за сумою погашення в т.ч.


1. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 21,1 тис.грн.
2. Інші поточні зобов'язання 423,1 тис.грн.вт.ч.:
- розрахунки по одержаних авансах 423,1 тис.грн.
Забезпечення наступних витрат і платежів
Згідно даних бухгалтерського обліку станом на 31.12.2012 р.резерв на виплату відпусток працівникам становить 41,2 тис.грн.
Станом на 31.12.2012 року загальна сума пасивів становить 838,1 тис.грн. в т.ч.:
- власний капітал 352,7 тис.грн.
- поточні зобов'язання 444,2 тис.грн.
- забезпечення наступних витрат 41,2 тис.грн.
На нашу думку, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

6.4 Висловлення думки щодо розкриття інформації про фінансовий результат товариства.

Доходи
Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: Актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, рахунків-фактур та інших первинних документів передбачених статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях наданих аудитору стосовно доходів Товариства за звітний рік відповідають первинним документам.
На думку аудитора у всіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №15 "Дохід" по принципу нарахування та відповідності.
Протягом 2012 року ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" отримав чистий дохід в загальній сумі 1298,6 тис.грн. в т.ч.:
- чистий дохід від реалізації робіт (послуг) 1285,9 тис.грн.
- інші операційні доходи 12,7 тис.грн.
Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2012 рік у всіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів Товариства, а також розкриває інформацію про них.
Витрати
Ведення обліку витрат виробництва та обігу відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №16 "Витрати" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318, із змінами і доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. № 27/4248. Витрати відображаються одночасно із зменшенням активів або збільшення зобов'язань. Для обліку витрат товариство використовує рахунки класу "9" "Витрати діяльності".
Протягом 2012 року Товариство зазнало витрат від господарської діяльності в загальній сумі 1236,8 тис.грн. в т.ч.:
- собі варт. реаліз. продукції робіт (послуг) 981,9 тис.грн.
- інші операційні витрати 254,9 тис.грн.
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно витрат Товариства за 2012 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.
Фінансовий результат
З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат Товариством отримано чистий прибуток в сумі 61,8 тис.грн.
На нашу думку, розкриття інформації про чистий прибуток відповідає вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

6.5 Висловлення думки про показники фінансового стану
табл.№1
Аналіз показників фінансової сталості


п/п Показник На початок року На
звітну дату Відхилення
(+,-) Теоретичне значення
1 Коефіцієнт фінансової автономії 0,27 0,42 +0,15 0,5
2 Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу 2,69 1,38 -1,31 0,5 - 1,0

На початок року товариство фінансово нестабільне, протягом звітного періоду фінансова стабільність покращилося, коефіцієнти автономії наближається до нормативних величин.
табл.№2
Аналіз показників платоспроможності

№№ п/п Показник На початок року На
звітну дату Відхилення
(+,-) Теоретичне значення
11
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,23
0,33
0,1
0,2
12
Проміжний коефіцієнт ліквідності
0,54
0,67
0,13
0,7
13
Загальний коефіцієнт ліквідності
0,82
0,85
0,03
2,0

Показники абсолютної та проміжної ліквідності покращилися і знаходяться в межах нормативного значення за рахунок збільшення частки грошових коштів у майні Товариства станом на 31.12.2012 р. 17,6 %. Значення загального коефіцієнту ліквідності є нижче від нормативного значення. Оборотні активи не покривають поточні зобов'язання, про що говорить загальний коефіцієнт ліквідності (0,85), який протягом звітного періоду погіршився. Фінансовий стан Товариства не стабільний.

7. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Вартість чистих активів товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів товариств", які схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485.
Станом на 31.12.2012 р. чисті активи ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" складають:

Рядок Сума на кінець звітного періоду,
тис. грн..
1. АКТИВИ
1.2 Необоротні актив 462,3
1.3 Оборотні активи 375,8
1.4 Витрати майбутніх періодів

1.5 Усього активів 838,1
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
2.1 Довгострокові зобов'язання
2.2 Поточні зобов'язання 444,2
2.3 Забезпечення наступних виплат і
платежів 41,2
2.4 Доходи майбутніх періодів
2.5 Усього зобов'язань 485,4
3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.5 - рядок 2.5) 352,7
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 20,0
4.1 Неоплачений капітал
4.2 Вилучений капітал
5. Відвернення (рядок 3 - рядок 4) 332,7

Таким чином, станом на 31.12.2012р. чисті активи ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" дорівнюють 352,7 тис. грн., що є більші від розміру статутного капіталу товариства на 332,7 тис. грн., тобто знаходяться в межах діючого законодавства.
Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ПрАТ "Львівм'ясомолпроект " знаходиться в межах діючого законодавства.
8. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.
Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлення у зв'язку з інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.
9. Виконання значних правочинів
Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
Ми перевірили діючі в 2012 році положення Статуту Товариства, в яких не визначено додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочину.
Виконання значних правочинів здійснюється Товариством відповідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства".
Вартість активів Товариства на 31.12.2011 р. складає 1072,5 тис. грн. Нижня границя значного правочину для Товариства на 2012 рік складає 1072,5 х 10%/100% = 107,25 тис. грн.
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.
10. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо:
1. відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту,
2. достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства.
Станом на 31.12.2012 року акціями товариства володіє 3 акціонери.
Формування складу органів корпоративного управління ПрАТ "Львівм'ясомолпроект " здійснюється відповідно до:
" розділу 7.1 Статуту, зареєстрованого 15 квітня 2011 року;
" рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол №15 від 21 березня 2011 року).
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
" загальні збори Товариства,
" директор,
" ревізор
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №15 від 21.03.2011 року).
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня.
Протягом звітного року директор товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснював ревізор.
Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізором не проводились.
Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПрАТ "Львівм'ясомолпроект ", вважає за необхідне зазначити наступне:
Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.
Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками ПрАТ "Львівм'ясомолпроект " таким чином, щоб жоден працівник підприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль.
Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПрАТ "Львівм'ясомолпроект ". Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок:
1. прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту,
2. наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування.

11. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Загальну стратегію управління ризиками у ПрАТ "Львівм'ясомолпроект " визначає директор.. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення " ПрАТ "Львівм'ясомолпроект в наслідок шахрайства.
12. Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Львівський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комітетом Львівської міської ради 30.08.1995р.), яка здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 1287, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 100 від 30.03.2001 р., сертифікат аудитора серія А № 000420 від 30.11.1995р., дію сертифіката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.; реєстраційний № 3282.
Місцезнаходження: 79058 Львів, Замарстинівська,83а.
Тел..0673102417.
Договір № 06/03 від 06 березня 2013рр.
Аудиторська перевірка проводилась з 06.03.2013р. по 22.03.2013р. .
Аудитор, директор
ТзОВ Аудиторська фірма
"Львівський аудит" Малюца Л.Г.
-

Нам довіряють