Регулярна інформація за 2011 рік

Назва: Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"
ЄДРПОУ: 00452765
Рік: 2011
Дата публікації: 29.04.2011

Загальні відомості

Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"
Організаційно-правова форма емітента
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00452765
Місцезнаходження емітента
Львівська Залiзничний р-н 79016 Львiв пл. Князя Святослава 11
Міжміський код, телефон та факс емітента
(032) 233-04-94 (032) 233-04-94

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект"
Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Поштовий індекс 79016
Область, район Залiзничний
Населений пункт Львiв
Вулиця, будинок пл. Князя Святослава 11

Основні види діяльності

74.20.1 дiяльнiсть з сфери архiтектури, iнженерна та технiчна дiяльнiсть, пов'язана з будiвлею 
74.20.3 знiмальнi геодезичнi та гiдрографiчнi роботи 
45.21.1 загальне будiвництво будiвель (новi роботи, роботи з замiни, ремонт та оновлення)

Інформація про органи управління емітента

Основним органом управлiння Товариством є Загальнi збори акцiонерiв Директор - Шпак Роман Петрович Ревiзор - Захарчук Руслан Павлович Заступник директора - Зелик Володимир Осипович Головний бухгалтер - Боднар Христина Iванiвна

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаКод за ЄДРПОУ засновника та/або учасникаМісцезнах.Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПрАТ "ВДЦП" 35917889 Україна Київська Киъвський 04107 м.Київ Тропiнiна 92.3087
Регiональне вiддiлення ФДМУ У Львiвськiй областi 20823070 Україна Львівська Галицький 79005 м.Львiв вул.Сiчових Стрiльцiв,3 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особиСерія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Шпак Роман Петрович КА 464380 29.05.1997 Калуським РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй олб. 7.6913
Усього 100

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 22. Фонд оплати працi (тис.грн.)-283.3 тис. грн. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 4. Фонд оплати працi (тис.грн.) - 33.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Боднар Христина Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 062152 23.09.2002 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi
Рік народження** 1986
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект", винагороди не виплачуються.
Опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положеннями.Основне мiсце роботи ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" - Головний бухгалтер. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Посада Ревiзор - менеджер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Захарчук Руслан Павлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 399087 25.03.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Рік народження** 1979
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** СП "Белла Вiста", менеджер, винагороди не виплачуються.
Опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положеннями.Приватний пiдприємець - менеджер. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Посада Заступник директора
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зелик Володимир Осипович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КС 592572 30.10.2007 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.
Рік народження** 1944
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект", голова правлiння, винагороди не виплачуються.
Опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положеннями.Основне мiсце роботи ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" - Заступник директора. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Посада Директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шпак Роман Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 464388 29.05.1997 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Рік народження** 1979
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний пiдприємець "Шпак", директор, винагороди не виплачуються.
Опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положенням.Основне мiсце роботи ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" - Директор. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кільк. акцій (у %)Кільк. за видами акцій
прості іменніпрості на пред'яв.привіл. іменніпривіл. на пред'яв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Головний бухгалтер Боднар Христина Iванiвна КА 062152 23.09.2002 Залiзничним РВ УМВС України у Львiв. обл. 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Ревiзор - менеджер Захарчук Руслан Павлович КА 399087 25.03.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Заступник голови правлiння Зелик Володимир Осипович КС 592572 30.10.2007 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Голова правлiння Шпак Роман Петрович КА 464388 29.05.1997 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 26.01.2007 6153 7.69125 6153 0 0 0
Усього 6153 7.69125 6153 0 0 0

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особиІдентиф. код за ЄДРПОУМісцезнах.Дата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кільк. акцій (у %)Кільк. за видами акцій
прості іменніпрості на пред'яв.привіл. іменніпривіл. на пред'яв.
ВАТ "ВДЦП" 35917889 Україна Київська Киїївський 04107 Київ Тропiнiна 7 19.09.1996 73847 92.30875 73847 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Дата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кільк. акцій (у %)Кільк. за видами акцій
прості іменніпрості на пред'яв.привіл. іменніпривіл. на пред'яв.
Усього 73847 92.30875 73847 0 0 0

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X  
Дата проведення 21.03.2011
Кворум зборів** 92.31
Опис 1. Звiт правлiння, ревiзора ї по результатах роботи за 2010 рiк. 2. Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства, розподiлу прибутку за 2010 рiк. 3. Змiна органiзацiйно-правової форми ВАТ. 4. Внесення змiн та доповнень до Статуту 5. Створення дочiрнiх пiдприємств на базi акцiонерного товариства. 6. Про вiдчуження майна ВАТ. 7. Про реконструкцiю майна, належного ВАТ. 8. Про заставу майна, належного ВАТ.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТзОВ "Львiв-Аудит-Iнспект"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22331536
Місцезнаходження Україна Львівська д/в 79005 Львiв Я.Стецька 8/11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Сертифiкат аудитора
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.06.1998
Міжміський код та телефон (032) 260-19-06
Факс (032) 260-19-06
Вид діяльності Проведення аудиторської перевiрки
Опис Незалежною аудиторською фiрмою ТзОВ АФ "Львiв-Аудит-Iнспект" вiдповiдно з договором №14 вiд 09 березня 2012 року з 09 березня по 19 березня 2012 року проведено аудиторську перевiрку достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог, щодо формування фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного Товариства "Львiвм'ясомолпроект" .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТзОВ "Балтiк Фiнанс Груп"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36797165
Місцезнаходження Україна Львівська Франкiвський 79012 Львiв акад. Сахарова 42
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №533838
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.09.2010
Міжміський код та телефон (032) 294-95-06
Факс (032) 294-95-08
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть( а саме зберiгач цiнних паперiв)
Опис Мiж Зберiгачем та Емiтентом укладено Договiр на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №26-Е вiд 02.02.2011 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна Київська . 01001 м.Київ вул.Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)377-70-16
Факс (044)279-12-49
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть( а саме депозитарiй цiнних паперiв)
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй Товариства, щодо яких прийнято рiшення про деметерiалiзацiю.

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменув. органу, що зареєстрував випускМіжн. ідент. номерТип цінного паперуФорма існув. та форма випускуНомін. вартість акцій (грн.)Кільк. акцій (штук)Загал. номінал. варт. (грн.)Частка у стат. капіт. (у %)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.01.2011 05/13/1/11 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 4000113153 Акції Іменні прості Бездокум. Іменні 0.25 80000 20000 100
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй Товариства.

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Львiвм'ясомолпроект" засноване 01.08.1996 року в процесi приватизацiї державного пiдприємства Проектна контора "Львiвм'ясомолпроект", правонаступником якого є ВАТ. Першою структурою - попередником ВАТ "Львiвм'ясомолпроект" було Проектно-конструкторське технологiчне бюро Мiнiстерства м'ясної i молочної промисловостi УРСР, утворене в 1967р. У звiтному роцi вiдбулося змiна форми власностi Товариства на Приватне акцiрнерне товариство "Львiвм'ясомолпроект", у зв`язку з чим були внесенi змiни у Статут Товариства шляхом його нової редакцiї.
   
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Структура ПрАТ складається : 1) апарат управлiння на чолi з директором 2) 3-ри виробничих вiддiли на чолi з начальниками вiддiлiв 3) господарський вiддiл.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй, щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк ведеться згiдно рахункiв класу 9. 1.Амортизацiя начисляється по бухгалтерському облiку однаково щомiсяця прямолiнiйним методом. 2.Запаси матерiалiв не накопичуються i використовуються в малiй кiлькостi для виготовлення готової продукцiї, а їх вартiсть списується на витрати по цiнi поставщика.
Текст аудиторського висновку Ознайомитись з текстом аудиторського висновку можна на цій сторінці.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 332.6 456.2 0 0 332.6 456.2
будівлі та споруди 285 362.1 0 0 285 362.1
машини та обладнання 7.9 27.2 0 0 7.9 27.2
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 39.7 66.9 0 0 39.7 66.9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 290.9 290.1
Статутний капітал (тис. грн.) 20 20
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 20 20
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 270,9 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 270,9 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 40.7 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 713.1 X X
Усього зобов'язань X 753.8 X X
Опис: Примiтки вiдсутнi

Річна фінансова звітність

 Коди
    Дата 31.12.2011
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект" за ЄДРПОУ 00452765
Територія 79016 Львiв пл. Князя Святослава 11 за КОАТУУ 4610136300
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу за КВЕД 74.20.1
Середня кількість працівників (чол.) 26 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 79016 Львiв пл. Князя Святослава 11
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”: 1


Баланс на 2011-12-31
Форма № 1-м

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0.0 0.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 332.6 456.2
- первісна вартість 031 444.6 606.3
- знос 032 ( 112.0 ) ( 150.1 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I080 332.6 456.2
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 49.3 211.7
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 81.5 103.3
- первісна вартість 161 81.5 103.3
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.0 0.0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1.0 6.6
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 35.9 175.9
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 38.5 118.8
Усього за розділом II260 206.2 616.3
III. Витрати майбутніх періодів270 0.0 0.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття275 0.0 0.0
Баланс280 538.8 1072.5

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 20 20
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 270.1 270.9
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I380 290.1 290.9
II. Забезпечення наступних виплат та платежів430 16 27.8
ІІІ. Довгострокові зобов’язання480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 1.9 40.7
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці* 580 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 230.8 713.1
Усього за розділом IV620 232.7 753.8
V. Доходи майбутніх періодів630 0 0
Баланс640 538.8 1072.5
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0


Примітки Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Львiвм'ясомолпроект" справедливо й достовiрно вiдображає iнформацiю за видами активiв у вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку.
Керівник Шпак Роман Петрович
Головний бухгалтер Боднар Христина IванiвнаЗвіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 834 643.8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 139 ) ( 107.3 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 695 536.5
Інші операційні доходи 040 4.5 20.2
Інші звичайні доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)070 699.5 556.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 472.5 329.6
Інші операційні витрати 090 ( 225.9 ) ( 226.2 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 77.9 ) ( 41.3 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 698.4 ) ( 555.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( 1.1 ) ( 0.9 )
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( 1.1 ) ( 0.9 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) - це доход (виручка) вiд вiд реалiзацiї продукцiї за вирахуванням вiдповiдних податкiв, зборiв, знижок тощо.
Керівник Шпак Роман Петрович
Головний бухгалтер Боднар Христина Iванiвна

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва АО1 №777929
Дата державної реєстрації 11.01.1997
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Львiвської мiської Ради
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 20000
Сплачений статутний капітал (грн.) 20000

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль"
МФО банку 380805
Поточний рахунок 2600333452
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті д/в
МФО банку д/в
Поточний рахунок д/в

Інформація про стан корпоративного управління

Ознайомитись з інформацією можна на цій сторінці.

Нам довіряють